2018-04-10 En grönare stadskärna och grönare ytterområden

Nu finns det ett nytt statligt bidrag att söka för grönare städer hos Boverket. Bidraget kan sökas av kommunerna för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvatten. Det kan också handla om att skapa ny grönska där det nu inte finns någon som t ex på Storgatan i Nybro och plantera fler träd och buskar där istället för att tillåta biltrafik. Det kan även handla om att utveckla och förbättra den grönska som redan finns i parker och grönområden. Syftet med bidraget är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser. Skapa en god och grön miljö och ta hand och skydda den vid ett förändrat klimat t ex översvämningar där träden kan suga upp vattnet, rena luften och tillföra syre och sänka temperaturen vid värmeböljor. Har Nybro kommun sökt bidrag för detta hos Boverket? Om inte är det nu hög tid och en bra idé att göra detta snarast!

Karin Thyberg har svarat

Hej,

Tack för informationen. Vi har fått utskicket från Boverket och ser över  detta.

I centrum kommer vi att anlägga träd vid Sveaplan och korsningen. Tyvärr inte i den omfattningen vi skulle vilja då utrymmet är begränsat på grund av ledningar i marken.

Vänliga hälsningar
Karin Thyberg

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-04-10

Inkomna synpunkter