2018-04-03 Barnäktenskap

Pga att det har blivit så mycket diskussioner om barnäktenskap den senaste tiden undrar jag hur Nybro kommun ser på detta? Har kommunen någon policy för att förhindra barnäktenskap? Hur gör kommunen med de flytktingar och asylsökande som kommer hit där minderåriga redan är gifta eller bor ihop med familjer utan laglig rätt till detta? Genom att låta dem bo ihop blir konsekvensen att kommunen därmed tillåter barnäktenskap och bryter därmed mot sveriges rikes lag. Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt har sedan länge varit att den/de som är under 18 år inte har den mognad som krävs för att själva kunna ta ställning. Därför måste det till radikala åtgärder som snarast förhindrar barnäktenskap och att barn utnyttjas och tvingas till saker som de själva inte vill eller som inte heller är lagligt. Barnäktenskap måste stoppas omgående såväl i Nybro kommun som i hela Sverige och i hela världen! ! Eva Höglund

Enhetschef Ulrika Lorentzon har svarat:

Socialtjänsten har som uppgift att alltid säkerställa barnens bästa.

I Nybro har vi haft några få fall där vi tagit emot minderåriga som uppgett sig vara gifta i hemlandet. Vi har också agerat när vi fått misstanke om att äktenskap med minderårig har varit planerat. Parterna informeras tydligt om att vi inte ser på deras relation som äktenskap, att det inte är giltigt enligt svensk lag utan ses som ett samboförhållande. Är barnet under 15 år kommer det placeras av socialtjänsten. För de som är 15 år och äldre gäller att innan vi beslutar om boendeplacering så utreder vi om deras relation har föregåtts av tvång och individuella samtal sker med parterna. När paret också har barn tillsammans så måste en helhetsbedömning göras utifrån barn- och familjeperspektivet. FN:s Barnkonvention talar också om ett barns rätt till sina föräldrar. Både när det gäller nyanlända och svenska minderåriga som får barn tillsammans så gör alltså socialtjänsten en helhetsbedömning. Vi låter inget barn fara illa utan att vidta åtgärder.

I brist på att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig och att barnäktenskap är en relativt ny företeelse i kommunen så har vi fått agera efter bästa förmåga. Nybros policy är att alltid skydda barn som far illa. Det gäller också när vi får signaler om att yngre person är på väg att ingå ”äktenskap” eller barn som redan ingått ett sådant i ett annat land”.

De minderåriga som anvisats till Nybro av Migrationsverket och som lever i en relation har fått en öppenvårdsinsats genom socialtjänsten. Insatsen syftar till att följa den unge och ge stöd och vägledning om det svenska samhället samt rättigheter. Genom ett sådant stöd kan den unge även få möjlighet att reflektera och förändra saker i sitt liv. Dessa minderåriga har även fram till sin 18 års dag en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Tillsynsmyndigheten IVO har granskat Nybro kommuns utredningar gällande de få ärenden där vi tagit emot minderåriga enligt ovan. IVO har i sin granskning konstaterat att Nybros utredningar och åtgärder mycket väl uppfyller de krav som lagstiftningen ställer.

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-01 | skapad: 2018-04-04

Inkomna synpunkter