2018-01-22 AVSKEDAD MEDARBETARE VID SOCIALFÖRVALTNINGEN

Kunde i dagens tidning konstatera att den tidigare avskedade medarbetaren vid socialförvaltningen, som fick gå på grund av att han rev ner en TV på ett boende för ensamkommande, fick rätt i Arbetsdomstolen. Avskedandet stred mot lagstiftningen.

Min fråga till Nybro, med anledning av detta, är: Om kommunen ansåg att felet med att riva ner en TV var tillräckligt för att motivera ett avskedande, hur tänker man då kring felet med att på lagstridiga grunder avskeda en medarbetare – och därmed förorsaka Nybro kommun en ekonomisk skada i miljonklassen? Kommer det att utkrävas något ansvar för detta eller ska ett sådant misstag tillåtas passera obemärkt?

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Allt sedan händelsen blev känd för kommunledningen har den utretts i flera steg, först självklart gjordes en kartläggning av själva händelsen och sedan ett antal avstämningar mellan personalavdelningen och Sveriges Kommuner och Landstings rättsexperter.

Personalchefen Mats D. har delegation på att fatta beslut om avsked (efter samråd med berört presidium, i detta fallet IFNs) och vägen fram till beslutet kantades av ett antal avstämningar dels på varje KSAU (som är personalmyndighet i Nybro kommun) dels med mig och vårt KS-presidium. Mats har skött utredning och beredning professionellt.

Händelser som denna är inte enkla. Händelseförloppet finns det vittnen till, några av dem är barn. Vår bedömning tog utgångspunkt i dessa barns exeptionella situation som kräver ett särskilt gott och lämpligt bemötande av personalen. Oaktat hur händelsen utlöstes är beteendet helt oacceptabelt. Detta fann vi stöd för i samtalen med SKL. Mats höll KSAU och mig fortlöpande informerade under hela förloppet.

Efter den centrala förhandlingen (som ju Nybro inte själva deltar i) förmedlade SKL till oss att en fortsatt process i arbetsdomstolen i så fall var nästa steg. I en sådan process skulle sannolikt barnen kallas som vittnen. Bedömningen kring hur domstolens slutsats skulle bli bedömde vi till 50/50 och hade då att välja på att ta processen eller avstå. Av hänsyn till vittnen och en samlad helhetsbedömning gjorde att vi valde att inte gå vidare trots att vi i sak inte ändrat uppfattning. En fällande dom hade dessutom kunnat bli dyrare än en överenskommelse. Det finns alltså ingen dom som säger att Nybro kommun fattat ett felaktigt beslut.

Det är alltså inte föreståndaren som äger möjlighet att vidta åtgärder kring avsked. Det är personalchefen på delegation. Och några åtgärder visavi denne är inte aktuellt. Orsaken beskriver jag också ovan.

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-17 | skapad: 2018-01-22
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5861 - kategori: 25

Inkomna synpunkter