2017-02-23 Detaljplanen för kvarteret Apollo

I detaljplanen för kvarteret Apollo i Nybro, S 160, som fastställdes av Länsstyrelsen 1985-07-02, framgår att det skall finnas möjlighet för gångtrafik från tredje fastigheten på Storgatan, räknat från hörnet Fabriksgatan-Storgatan, genom kvarteret ut till Mellangatan och Fabriksgatan. Dessa områden är utmärkta med x. I planbeskrivningen specificeras detta under Särskilda föreskrifter §3 med ”Inom med x betecknad del av byggnadskvarter får icke vidtas anordningar som hindrar att området används för allmän gångtrafik.” Det inte är möjligt idag att använda dessa områden för gångtrafik, genom att det finns låsta grindar på tre ställen, samt en mur som ytterligare avgränsar gångtrafiken från Fabriksgatan genom kvarteret. Enligt PBL får byggnadsnämnd på delegation, eller kommunfullmäktige besluta om mindre avsteg från fastställd detaljplan, men dessa fall, menar jag, kan inte hänvisas till de mindre undantag som avses. Jag önskar att byggnadsnämnd, Myndighetsnämnd eller annan lämplig förvaltning tydliggör de beslutsprocesser, bygglov mm, som lett fram till dessa avsteg från detaljplanen samt om de är korrekt hanterade.

 

Sofia Ljungquist, planarkitekt och  Per Breidfors, byggnadsinspektör har svarat

Hej och tack för din synpunkt!

Byggnadsinspektör har varit på platsbesök och varit i kontakt med fastighetsägaren till Apollo 4. Fastighetsägaren anför att det har varit stora problem med personer som använt bakgården som urinoar och så vidare vilket är en betydande olägenhet och därför har haft dessa grindar låsta för utomstående.

Enligt fastighetsägaren till Apollo 4 så är grindarna och stängningen av passagen mot SE-Bankens gård mer än tio år gamla vilket då innebär att det är preskriberat och då kan kommunen inte förelägga om åtgärd. (PBL 11 kap 20 § ”  Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.”)

Efter kontroll i kommunens diariesystem så finns inga beslut avseende dessa grindar eller stängning av passage. Eftersom kommunen inte har något registrerat kring uppförandet av grindar eller mur och därför inte kan påvisa när dessa åtgärder uppfördes så har kommunen väldigt små möjligheter att bevisa att grindarna och muren är yngre än tio år vilket resulterar i att myndighetsnämnden i princip inte kan besluta om föreläggande.

Med vänliga hälsningar

Sofia Ljungquist, planarkitekt
Per Breidfors, byggnadsinspektör

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-02 | skapad: 2017-02-27
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4976 - kategori: 25

Inkomna synpunkter