2017-02-07 Simhallen

För några år sedan föreslog undertecknad att det hade varit önskvärt att rena simbassängen med ozon eller väteperoxid för att det är miljövänligare och bättre för hälsan. Svaret jag fick var negativt. Kommunen ville behålla kloret trots att det är farligt att använda, Klor dödar inte bara bakterier utan det reagerar också med organiska ämnen i bassängen. Dit hör smuts, svett och urin. Resultatet blir farliga biprodukter som trihalmetaner och trikloraminer. Det sistnämnda ger oss röda och irriterade ögon och de kopplas även till astma hos barn. (De som har asmta/allergi som t ex undertecknad är känslig för detta och klorlukten brukar sitta i huden flera dagar efter ett besök i simhallen).

Jag m fl besöker inte gärna simhallen pga detta trots att vi tycker att det är roligt att simma. Trihalmetanerna är dessutom möjligen cancerframkallande enligt det internationella cancerforskningsinstitutet IARC6. Pga detta finns det gränsvärden som int! e får överstigas i simhallar. Hur går det med detta om kommunen allt som oftast får öka kloreringen pga för mycket bakterier, virus, svampar mm? Varför envisas Nybro kommun med att använda klor när det finns andra bättre miljövänliga och hälsosamma alternativ som t ex ozon, blått ledljus som har en starkt bakteriedödande effekt när det lyser ned i vattnet. Blåljuset kan kompletteras med fotokatalysutrustning som utvecklats vid KTH. I den renas vattnet av fria radikaler. (Se bilaga!) Om kommunen fortsätter att använda klor så kan vi kanske se mer ”blåljus” på ambulanserna i stället när folk blir sjuka av att bada i simhallen! Ozon är förutom ovannämnda en av de bästa vattenrenarna som finns idag. I USA, Frankrike m fl länder är det nu lagstadgat att använda Ozon som vattenrenare. Ozon gör att arsenik, järn, mangan oxideras och reduceras kraftigt från vattnet, bakterier, mögel, pollen och alger neutraliseras, koldioxid, svavelväte! och smak försvinner. (Se bilaga!) Tycker att Nybro kommun skall titta lite närmare på vad Byggnadsteknik vid KTH har att säga och erbjuda. 13 organisationer i Sverige, Norge och Finland är på G sedan 2014 för utveckla framtidens simhall som skall vara miljövänlig, energieffektiv med lång livslängd.Kloret fräter ned konstruktionen och är energikrävande.. I luften gör Ozon skada men i vattnet gör Ozon nytta. Reaktionstiden är där kort När kloreringen minskar eller fösvinner med ovanstående metoder försvinner även kloreksem, rinnande och röda ögon, otrevlig klorlukt, klorallergi och astmabesvär mm Kloret kan läcka vilket har hänt tidigare i simhallen och klor är en frätande gas som är farlig att inandas. Den är väl också brandfarlig.

Komplettering
Komplettering till tidigare inlämnad synpunkt angående klorhalten i Nybro simhall; Svenska livräddningssällskapet säger att 40 kommuner i Sverige saknar simhallar och är oroliga för att folk som inte kan simma kommer att drunkna och dö pga detta. Men så länge som klor används som rening av simhallar så borde Svenska livräddningssällskapet, Nybro kommun och alla andra kommuner som använder klor vara oroliga för att folk skall dö eller bli allvarligt sjuka av kloret också som är en mycket giftig gas och som kan orsaka svåra skador på både människor, djur och natur!

Albin Berg, Fastighetstekniker och Steve Lindahl, driftchef har svarat

Eftersom vi idag inte använder denna teknik så har vi tagit hjälp från utomstående expert.

Hans uttalande enligt följande:

Ozon och Blå LED är kompletteringssystem till ett desinfektionsmedia som verkar över ytan. Det vill säga att varken Ozon eller Blå LED har en kvarvarande avdödningspotential i bassäng eller i processteget (SK Depåeffekt).

Som exempel kan nämnas att det skulle vara direkt farligt om ozonet skulle passera ut i bassängen och därför används kontakttankar och kolfilter för att man skall vara säker på att badvattnet är fritt från ozon. För att hantera desinfektion i bassängen används i kommersiella sammanhang nästan alltid klor i någon form, så även i en Ozonanläggning.

Uppsidan med Ozontekniken är att man ofta kan använda relativt låga klorvärden med bibehållen oxidationspotential samt att tekniken är väl beskrivet i DIN 19643-3 (och därmed beprövad).

Nackdelen är att tekniken kräver stora utrymmen och kostar en ansenlig mängd pengar i både inköp och drift. Tekniken var populär på 90 talet, men i Skandinavien byggs inte längre Ozonanläggningar med tanke på att man med modern teknik når lika långt i fråga om låga klorvärden.

Även med Blå LED som kompletteringssystem så används klor som desinfektionsmedia. Nackdelen med Blå LED är att bestrålningen genomförs i bassängutrymmet och har visat sig vara störande för badgästerna.

Vidare är de klornivåerna som man använder tillsammans med Blå LED inte lägre än de anläggningar som man idag bygger med mer konventionell teknik. Vi får se vad som händer med Blå LED i nästa teknik generation men just nu är tekniken inte ”frälsningen” för badsverige och definitivt inte klorfri.

Väteperoxid är dock ett desinfektionsmedia till skillnad med de tidigare beskrivna teknikerna. Nackdelen med Väteperoxid är dock att det inte löser fett på ett bra sätt. De anläggningar som vi konverterat från väteperoxid till klor, har använt en ansenlig mängd klor för att lösa fettansamlingar i framför allt filtersystemen. D.v.s. miljöargumentet faller när exempelvis Selma Spa tidigare använt mer klor tillsammans med väteperoxiden än de nu gör med en kloranläggning baserat på UF-filtration.

Klorets för och nackdelar kan diskuteras, men för närvarande finns det inga andra alternativ som klarar nedanstående kravspecifikation som i grunden syftar till ett badvatten som är SÄKERT och TILLFÖRLITLIGT att bada i;

 • Avdödningshastighet
  • Funktionskrav: Log 4-reduktion av P.A. inom 30 sek.
 • Effekt genom Oxidation
  • Oxidationsmedel arbetar ospecifikt, förstör cellväggen
 • Koncentration
  • Hög effekt vid en låg och ofarlig koncentration
 • Depåeffekt
  • Robust skydd för smittspridning i bassängen
 • Mätbarhet
  • Enkel och tillförlitlig analys av driftspersonal
 • Reglerbarhet
  • Kontinuerlig övervakning och reglering till rätt nivå
 • Inaktivering vid bakterieprov
  • Laboratorieprov måste återspegla provtagningstillfället Jag tror att dom flesta håller med mig om att det är viktigt är viktigt att använda så lite klor så möjligt utan att riskera ett otjänligt badvatten. Det finns olika tekniker för det. Vi har tidigare diskuterat Ozon, Blå LED och vi kan fortsätta med UV-ljus, Kolfilter, Hydroantracit, Nanofilter, CEDOX styrning mm som alla är kompletteringstekniker som stödjer väldig låga klorvärden och restprodukter. Sist men inte minst så är det väldigt viktigt att badgästerna förstår att alla desinfektionsmedel reagerar med smuts i form av fett, urin, hudavskrap mm, så den bästa investeringen är att skapa en förståelse för varför det är viktigt att vara noggrann med att duscha innan bad. Här har vi något att arbeta med i branschen tror jag.

Hej!

Tack för svaret! Jag hade önskat ett annat svar som t ex att Nybro kommun hade kunnat byta ut kloret mot mer miljövänliga och hälsosamma alternativ. Hur mycket dyrare skulle det bli om det gick att kombinera klor med alternativa reningsmetoder? Det hade ju varit önskvärt att få ner klorhalterna om det inte går att byta ut det. Kortsiktigt kanske det kostar en del men det kan löna sig i längden både ekonomiskt och att människor får en bättre hälsa. Det är ju inte meningen att folk skall bli sjuka av att bada eller hur? Tror inte att Nybro kommun behöver ”ta vatten över huvudet” genom att övergå till mer miljövänliga alternativ! Nyligen tillsattes mer klor pga för höga bakteriehalter. Ju mer klor som tillsätts ju giftigare blir det och folk som får ”kallsupar” kan bli riktigt förgiftade och kan behöva läggas in på sjukhus. Även de anställda kan må dåligt av att andas in klorångorna. Vet inte om ni har läst min insändare i Östra Småland men där beskrev jag mer detaljerat hur giftigt klor är och vilka negativa effekter klor har på människornas, djurens och naturens hälsa. Det går också bra att studera kemikalieinspektionens rapporter. Där kan ni även jämföra med de andra alternativen ozon och blåljus, väteperoxid. Ozon gör nytta i vatten men är farlig i luft. Varma sommardagar kan marknära ozon bildas som bryter ner lungorna. Men som sagt i vatten gör ozon nytta.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-02 | skapad: 2017-02-07
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4922 - kategori: 25

Inkomna synpunkter