2016-09-19 Brukare som avviker från sitt boende sen kväll/nattetid

Brukaren är ute på nätter och vandrar utan destination. Detta beror sannolikt på ångest. Verksamheten har handlingsplan för hur detta ska hanteras, den efterföljs inte. Flera nätter har personal inte upptäckt att brukaren är borta. Andra nätter dyker brukaren upp hemma hos sina föräldrar. Detta problem har funnits i varierad utsträckning under flera år. Vidtagna åtgärder är i princip endast handlingsplanen som inte efterföljs, trotts många möten. Slutsatsen är att brukaren inte får den kvalité och nivå på insats som han har rätt till enligt LSS och Socialstyrelsens författningssamling. U.t. är godeman till brukaren i fråga.

Hanna Carlsson, enhetschef har svarat

Den handlingsplan som upprättats 20160610 har som syfte att vara vägledning och stöd i hur anställda ska förhålla sig när det finns tecken på / Risk för att brukare avviker från boendet eller när brukare avvikit från boendet.

Vid uppföljningsmöte 20160913 framkom att personalen upplever en förbättring sedan man fått handlingsplanen som stöd i sitt arbete.

Dock framkommer 20160919 att det föreligger brister i hur handlingsplanen efterföljs. Åtgärder för att komma tillrätta med bristerna kommer att vidtas skyndsamt.

Ansvarig Enhetschef har varit i telefonkontakt med gode man 20160920.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-01 | skapad: 2016-09-30
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4577 - kategori: 25

Inkomna synpunkter