2016-08-29 Sysselsättning för ungdomar och miljöarbete

Förra tisdagen orsakade en gammal Saab utsläpp av farliga rökgaser. När jag kom ut på min balkong var det så svart med tjock diesel och asfaltluktande rök att man inte kunde se något alls och det var svårt att andas! Undertecknad ringde brandkåren och en anställd anlände omgående. En granne kom ut då och berättade att han hade sett en Saab bärgas därifrån och att katalysatorreningen inte hade fungerat. Detta gick inte att ta miste på. Vad detta får för konsekvenser för mig och mina grannar i framtiden i form av olika sjukdomar vågar man inte spekulera i. Anser att det borde vara körförbud på den här typen av bilar. Det är märkligt att den gick igenom bilprovningen. Brandförsvaret upplyste mig om att ungdomarna i Nybro roar sig med att bränna bildäck. Vad får detta för konsekvenser för miljön, för människor och djur som tvingas att inhalera dessa farliga kemikalier och vad ! får det för konsekvenser för naturen och miljöarbetet i kommunen? Vad har Nybro kommun för policy att se till att ungdomarna, missbrukarna och flyktingarna får meningsfull sysselsättning för att förhindra sabotage, stölder mm? Hur ser kommunens framtida miljöarbete ut? I kommunens skog utmed parkeringen på Jakobsgatan/Järnvägsgatan vid sophuset såg jag en granne skära bort en del kvistar som skulle ha blivit träd. Istället för att plantera mer träd t ex där Kirskålen växer så stympas en del den lilla skog som finns kvar samtidigt som bilparkeringen får mer utrymme och där en och annan gammal bil spyr ut sina avgaser. Inte konstigt att vi har alarmerande klimatförändringar. På -50-talet var skogen större och parkeringsplatsen mindre och man kunde hänga tvätt i skogen.

Hållbarhetsstrateg Emma Adrian har svarat

Svar på synpunkt gällande Ungdomar, sysselsättning, miljöarbete

Bakgrund

Den 31 augusti 2016 inkom en synpunkt till Nybro kommun med titeln Ungdomar, sysselsättning, miljöarbete. Svaret på synpunkten har behandlats av Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnad.

Kommentar till att ungdomarna, missbrukarna och flyktingarna får meningsfull sysselsättning.

Under sommaren har Nybro kommun tillsammans med NBAB och de föreningar som haft möjlighet att delta erbjudit kostnadsfria sommaraktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Aktiviteterna har syftat till att ge barn och unga stimulans, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. När det gäller verksamheter för målgruppen 16-30 år kan följande aktiviteter nämnas:

  • Projekt SAMBA.  Syftet är att stödja enskilda individer som står långt från arbetsmarknaden till sysselsättning och egenförsörjning.
  • Stöd till ensamkommande flyktingungdomar. Inom personalens uppdrag ska ungdomarna ges daglig omsorg, vara stödjande, vägledande för att främja ungdomarnas integration.
  • Ungdomsservice. I samarbete med Arbetsförmedlingen, Individ- och familj förvaltningen, Försäkringskassan, Landstinget, Gymnasieskolan, privata näringslivet görs insatser för arbetssökande i syfte att nå egen försörjning eller studier.

Vid årsskiftet kommer Nybro kommun och Polisen att ingå ett samverkansavtal. Syftet med avtalet är att tillsammans arbeta för ett tryggt Nybro. Ett tryggt samhälle utifrån – gemenskap, ansvar, förståelse och mångfald. Inför avtalet genomförs ett antal invånardialoger liksom en enkätundersökning.

Kommentarer på konsekvenser av ”bränna däck”:

Att bränna däck är ett uttryck för att köra fordonet på ett sådant sätt att det blir märken i asfalten. Konsekvensen av detta är dels ett ökat slitage på däcket vilket ger utsläpp av partiklar från gummit. Dels kan det ge upphov till buller, minskad säkerhet och ökade avgaser från fordonet. Samtliga av dessa potentiella konsekvenser är såklart oönskade.

Kommentar på kommunens framtida miljöarbete:

Kommunens arbete vilar på våra miljömål och miljöarbetet pågår i en rad olika verksamheter.

Tillsyn enligt miljöbalken är en del av arbetet och här sker tillsyn exempelvis när det gäller partiklar i luften, buller och industriutsläpp till vatten och luft.

Förutom att som myndighet kontrollera exempelvis luftkvaliteten, arbetar kommunen på olika sätt för att minska utsläpp och hälsoeffekter från trafiken.

Ett sätt är att begränsa hastigheten. Vi ser regelbundet över hastighetsbegränsningarna och justerar vid behov.

Under 2016 kommer ett antal laddstolpar för elbilar installeras i vår kommun. Likadant sker på många ställen runt om i landet, vilket minskar både buller och utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar.

Vi arbetar även på olika sätt att minska trafiken. Exempel på detta är uppförandet av en kombiterminal som möjliggör järnvägstransporter i stället för transport via lastbil.

Vi är även delaktiga i utvecklingen av kollektivtrafiken, genom att öppna nya pendelstationer i kommunen och länet. Den upphandling som Kalmar länstrafik nyligen avslutat har haft ett fossilfritt län som fokus och har resulterat i att kollektivtrafiken kommer minska sina utsläpp av koldioxid avsevärt de kommande åren. Detta är en av många positiva trender i vår region.

I Nybro kommun har vi även börjat samordna vår varudistribution för att minska våra egna transporter.

Nybro kommun har även tagit fram en Gång- och cykelplan, där olika nya stråk prioriteras. Arbetet för att genomföra planen pågår.

Detta till trots ökar biltrafiken kontinuerligt, och gör så i hela landet. Det positiva är att tekniken förbättras och utsläppen per körd mil minskar.

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats mycket de senaste 50 åren, och vid internationella jämförelser är luftkvaliteten i Sverige mycket god. (Referens: Miljöhälsorapport 2013, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet).

Det betyder inte att arbetet för en förbättrad luftkvalitet och minskade koldioxidutsläpp kan tillåtas avta. Nybro kommun samarbetar med andra kommuner och länsaktörer i ”Klimatsamverkan Kalmar län”. I detta sammanhang arbetar vi med gemensamma lösningar, strategier och aktioner för en minskad klimatpåverkan.

Kommentar till att skog huggs ner till förmån för bilar:

Nybro kommun jobbar mycket med att erbjuda naturområden till sina medborgare, både i stadskärnan, i ytterkanterna och i tätorterna. Vi har i styrande dokument som FÖP Nybro stad (Fördjupad översiktsplan) slagit fast att det rika växt- och djurlivet i staden ska bevaras och andelen hårdgjord yta per person inte ska öka. Just för att kunna minska biltrafiken vill vi förtäta staden, så att fler kan bo här utan att vara beroende av bilen. Dessa båda prioriteringar kan ibland tyckas motverka varandra, men innan ett område detaljplaneras för exploatering analyseras de olika alternativen noga för att få så mycket nytta som möjligt till så liten påverkan som möjligt. Grönstrukturens roll är ändå en av stadens viktigaste strategiska frågor, och bevakas i alla projekt.

Med vänliga hälsningar,

Emma Adrian, Hållbarhetsstrateg

 

Kompletterade synpunkt

Tack för svar på en del av mina synpunkter. Undertecknad har ju bl a haft synpunkter på att fler träd behöver planteras och att biltrafiken bör tas bort från centrum. Istället för att lyssna på mina ”råd och recept” har nu kommunen beslutat sig för att permanenta biltrafiken i centrum och istället för att plantera fler träd hugger man ner dem som t ex äppelträden på fd Awestomten. Jag har upprepade gånger försökt att få kommunen att förstå hur viktiga träd och växter är för människornas, djurens och naturens hälsa men kommunen vill eller kan inte förstå. Jag har även talat med Sulev Pull vd för NBAB om detta bl a. Trots detta har man nu huggit ner äppelträden. Man blir både arg och ledsen!.

I kommunens svar på mina synpunkter hänvisar man till en miljörapport från Karolinska Institutet som är från 2013. Kommunen anser att luftkvalitéten är mycket god.. Detta kan den tyckas ! vara i en internationell jämförelse. När man läser det finstilta i rapporten ser man att så inte är fallet. Den förskönande bilden som kommunen ger stämmer inte med verkligheten. Där kan man bl a läsa att det finns förhöjda halter av bl a marknära ozon, kväveoxider, organiska kolväten i tätorterna. I tätorterna har inte lufkvalitéten förbättrats alls och vägtrafiken är värst. Trots detta tillåter nu Nybro kommun att biltrafiken permanentas i centrum. Hur kan luftkvalitéten då bli bättre tycker ni? I kommunens svar till mig skriver ni att Nybro kommun arbetar tillsammans med andra kommuner och länsaktörer i klimatsamarbete för Kalmar län för en minskad klimatpåverkan. Istället gör ni nu tvärtom. Hur förklarar ni detta?

Tack vare den försämrade luftkvalitéten har även allergier, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, samt cancer ökat. Detta om något visar väl att luften inte har blivit bättre utan sämre! Ändå kan ni påstå att luf! tkvalitéten är mycket god. Jag har sagt det förut och jag s! äger det igen; biltrafiken måste bort från centrum och i närheten av bostäder. Förutom avgaserna blir det ju också problem med buller. Det är mycket viktigt att plantera fler träd och växter för att rena luften och tillföra mer syre.. I Göteborg, Stockholm m fl storstäder har man insett vikten av att plantera fler träd i tätorter.(Se bilagor) I Nybro gör man tvärtom.

Trots att Nybro är så liten stad och det är gångavstånd till det mesta och nära till parkeringsplatser så väljer man att permanenta biltrafiken i centrum. Nu är det bara bilarna som får plats. Cyklister och gångtrafikanter göre sig icke besvär. På vilket sätt kan köpmännen/kvinnorna tjäna på detta om inte folk kan ta sig till affärerna? Kommunledningen tycker att man skall vänta tills det händer olyckor innan man omprioriterar beslutet. Skall inte kommunen istället arbeta för att förebygga olyckor och försämrad hälsa hos befolkningen?

Kommentar till kompletterande synpunkt

De punkter som berör biltrafiken i centrum har besvarats i andra synpunktsärenden.Vi hänvisar till de svar som framkommit där samt de samtal som förts.

I den rapport som vi tidigare refererat till, framtagen av Karolinska Institutet, Miljöhälsorapport 2013 framgår att luftkvaliteten inte överstiger miljökvalitetsnormerna. Därmed inte sagt att luften inte innehåller föroreningar av olika slag, däribland kvävedioxid, partiklar och marknära ozon. I rapporten står dock följande:

”Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats mycket de senaste 50 åren, och vid internationella jämförelser är luftkvaliteten i Sverige mycket god. Under senare år har dock denna positiva trend avtagit och luftkvaliteten i svenska tätorter förbättras inte längre i någon större utsträckning. En förklaring till detta är den ökande trafikmängden.”

Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

 

I övrigt hänvisar vi till redan lämnade svar i frågan, t.ex. om hur vi arbetar för att kontrollera och minska utsläpp från trafiken.

Med vänliga hälsningar,

Emma Adrian, Hållbarhetsstrateg

Morgan Olsson, Gatuingenjör

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-08-31
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4456 - kategori: 25

Inkomna synpunkter