2016-08-23 Strandvägen

Går ofta förbi på Strandvägen. Ser mycket illa ut. Blivit sämre och sämre med åren. Kommunen behöver helt enkelt försöka köpa fastigheten, hur den nu ser ut. För att riva. Sedan bygga så mycket man kan på tomten. För bostäder, trygghet vid parken, attraktivitet osv.

Exploateringschef Malin Ekstedt har svarat

Tack för din synpunkt. När det gäller IOGT:s lokal, Falken 23, på Strandvägen 5, är det en fastighet som omfattas av Stadsplan 1.  Fastigheten har en areal på 279 kvadratmeter. Byggnaden är i nordväst uppförd i tomtgräns och på prickmark. Sammanfattningsvis är fastigheten planlagd som bostäder (byggnadsnämnden får medgiva inredning av samlingssalar, garage, lokaler för handel och hantverk), 4/5-delar av fastigheten ska lämnas obebyggd. Hyresfastigheten i byggnadens närhet ägs av en privat fastighetsägare.

Då fastigheten Falken 23 är mkt liten och inte är möjlig att utveckla, Falken 9 är privatägd, samt att ytan väster om fastigheten mot sporthallen till, är planlagd som allmän plats-plantering, finns i dagsläget inget strategiskt skäl  för Nybro kommun att försöka förvärva byggnaden. Ett köp skulle enbart medföra kostnader.  En eventuell kommande revidering av gällande stadsplan skulle kunna ändra förutsättningarna, en ny bedömning får i så fall göras under en sådan process, men i dagsläget finns inget planuppdrag som omfattar ytan.

Enligt plan- och bygglagen är det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas.  Tillsynsmyndigheten har därför informerats om din synpunkt och kommer att utreda ärendet.

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-08-24
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4404 - kategori: 25

Inkomna synpunkter