2016-01-29 Parkeringsplatser istället för gatukök

Som jag har sagt tidigare så är det önskvärt med fler träd och växter intill bebyggelse dels för att rena luften och dels för att folk skall kunna ha något vackert att titta på. Tidigare fanns det träd vid torget men de togs bort och nu vill man ha parkeringsplatser istället. Skall inte kommunen först utreda om biltrafiken i centrum skall fortsätta? Behovet av parkeringsplatser är redan uppfyllt enligt min mening. Det är ju gångavstånd till affärerna i Nybro. Så bekväma får väl inte folk bli utan att de kan gå några steg? Handikappade däremot behöver hjälp. Undertecknad tycker att kommunen behandlar bla kvinnliga företagare illa! För några år sedan kördes ägaren till Stora Hotellet iväg och nu kör ni iväg den kvinnliga ägaren till gatuköket. Kommunen diskriminerar kvinnliga företagare! Det är väl inte så hälsosamt med korv och hamburgare. Men menyn hade säkert ändrats till mer häls! osam mat om ägaren fått en chans till. Det som nu blir en katastrof för Nybrobornas hälsa är utsläppen från alla bilar när det inte finns träd och växter som renar luften. Det blir buller och olyckorna kommer att öka. Min önskan är att det galna beslutet om gatuköket och mer parkeringsplatser rivs upp! Det behövs mer oaser istället för avgaser i Nybro!

Unni Karlsson, planarkitekt har svarat:

Tack för din synpunkt.

2008 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att starta ett exploateringsprojekt på Sveaplan för att möjliggöra en utveckling av området genom att bland annat utveckla stadens ”gröna lunga” som passerar området, möjliggöra för offentliga toaletter, möjliggöra för fler centrala parkeringsplatser samt skapa en bättre tillgänglighet och trygghet genom ombyggnad av gatumiljön. Kommunfullmäktige antog 2011-09-26 ny detaljplan för Sveaplan i centrala Nybro. Detaljplanen anger att huvuddelen av Sveaplansområdet ska fungera som parkyta där majoriteten av områdets träd är skyddade från fällning och tydliggör även intentionerna att anlägga parkytor på ytor som idag är asfaltsbelagda. Resterande del av Sveaplan ska användas som allmän plats för torgändamål, användningen inrymmer kiosker och serveringar, torghandel, kollektivtrafik med hållplatsskydd samt parkeringsplatser. Ytterligare en mindre del tillåter byggnation för centrumändamål, detta möjliggör en byggrätt för exempelvis en ny restaurangbyggnad.

Enligt den Fördjupade Översiktsplanen för Nybro stad 2013, som antogs av Kommunfullmäktige 2013-05-27, ska en allé planteras längs med Grönvägen vilket ytterligare bidrar till stadsmiljön runt Sveaplan.

Gällande hanteringen av Cityköket kan man läsa mer här:
 http://nybro.se/start/nyheter/arendet-med-citykoket-pa-sveaplan/

Vänliga hälsningar
Unni Karlsson
Planarkitekt

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-22 | skapad: 2016-02-01
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 3864 - kategori: 25

Inkomna synpunkter