2019-02-27 TIDSSTYRD TAXA INOM BARNOMSORGEN

Frågan ställd till samtliga partier

Varför har inte Nybro kommun tidsstyrd taxa inom barnomsorgen som andra kommuner? Föräldralediga med fler än ett barn missgynnas genom att de får betala heltidsavgift trots att förskolebarnet endast får gå 15 timmar i veckan. För en kommun är likställighetsprincipen en grund, när en invånare betalar samma avgift som en annan men inte ges samma sak för avgiften bryter kommunen mot den. Varför inte införa deltidstaxa alternativt höja antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga?

Martin.

2019-03-01 SVAR FRÅN CENTERPARTIET

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att en del kommuner använder sig av en tidsstyrd taxa. Även Nybro kommun har använt sig av det längre tillbaka i tiden, men upphörde med det systemet efter rekommendationer av SKL. En av anledningarna till det var att det blev ett stressmoment både för föräldrar och barn att försöka få ner tiden i förskolan så mycket som möjligt. Man såg också att föräldrarna i högre grad använde andra personer i sin närhet för lämning och hämtning.

Nu betalar man istället för själva placeringen, oavsett hur många timmar som utnyttjas. Föräldrarna använder barnomsorgen när de arbetar. Rättvisan i det här systemet är att barnomsorgstaxan styrs av inkomsten. Ju lägre lön föräldrarna har desto mindre betalar de i avgift. Den som är föräldraledig kompenseras då genom att inkomsten under föräldraledigheten sjunker och därmed taxan. Alla kommer därför inte betala samma avgift, men det finns en rättvisa i att den som har lägre inkomst betalar mindre.

Den allmänna förskolan (15h/v) är lagstadgad från hösten barnet fyller 3 år och då reduceras avgiften för den som har en placering.

Det här systemet fungerar väl och gör att alla betalar en inkomststyrd taxa oavsett hur mycket arbetet/studierna gör att barnet behöver barnomsorg.

2019-03-04 SVAR FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi köper ditt resonemang. Men har i dagsläget för lite information kring varför man valt att lägga taxan som man gjort. Tyvärr är vi inte heller representerade i aktuellt arbetsutskott och har därmed svårt att påverka detta.

2019-03-13 SVAR FRÅN LIBERALERNA

Tack för din fråga som adresserar en företeelse som jag även personligen fått erfara.

Det stämmer att vissa kommuner tillämpar deltidstaxa med 1% rabatt på barnomsorgsavgiften då yngsta barnet schemaläggs mindre än heltid. Deltidsexempel jag hittat är Stockholm Stad där man erhåller rabatten vid upp till 30h placering i veckan ner till 15h i Karlstad kommun.

Avgiften kan minskas automatiskt i de fall föräldraledigheten minskar hushållets bruttomånadsinkomst, men överstiger den ändå maxtaxabeloppet på indexreglerade 47 490 kr kvarstår högsta avgiften. Det kan kännas att man betalar för något man inte nyttjar.

Förskoleplatser är abonnemang och beräknas per 12 månader. Den kommunala kostnaden per inskrivet barn i förskolan beräknas 2018 till cirka 160 000 kr. Enbart en liten del av denna kostnad finansieras genom barnomsorgsavgifter, resterande av skatteintäkter. Vi Nybrobor kan vara tacksamma att vi bor i ett land med låga barnomsorgsavgifter och i en stad med väldigt bra förskolor, enligt återkommande föräldraenkäter.

Vi i Liberalerna är för att individen själv skall få styra sitt liv i så stor utsträckning som möjligt. En kvalitativ barnomsorg är i de flesta fall en förutsättning för att båda föräldrarna skall kunna lönearbeta. Vill man istället arbeta mindre och därigenom prioritera tiden med sina barn borde man också kunna göra det utan att betala full avgift. Ett införande av deltidstaxa kan ge hushållet en årlig besparing på upp till 5700 kr.

2019-03-13 SVAR FRÅN MODERATERNA

Hej och tack för din fråga!

I din fråga föreslår du för rättvisans skull att antingen erbjuda heltid eller ha en tidsstyrd taxa.

Beträffande mer tid i  förskolan så anser vi moderater att det finns ett stort värde i att storasyskonet får tid och möjlighet att lära känna sitt nya syskon samt får kvalitetstid med den lediga föräldern.

Nybro kommun följer de rekommendationer som SKL anger och vi anser att tidsstyrd taxa i många fall skapar stress hos både barn och föräldrar.

Det finns ju en viss rättvisa i det system vi har. Barnomsorgsavgiften fastställs med utgångspunkt från föräldrarnas inkomst och en viss rabatt vid flera syskon. Dessutom jobbar vi med maxtaxa. Det finns ett tak för vad som betalas.

Från och med hösten det år som barnet fyller 3 utgår en rabatt för de första 15 timmarna då vi har s.k. allmän förskola.

Moderaterna tycker att systemet fungerar bra. Alla betalar en inkomststyrd avgift

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-02 | skapad: 2019-02-27

Inkomna frågor & svar