Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen. Målen som har visionen som utgångspunkt tog kommunfullmäktige beslut om den 17 september 2018.

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss.

Perspektiv
•Tillväxt
•Hållbarhet
•Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

Attraktivt & kreativt
Vi har en levande kommun med attraktiv och kreativ miljö. Här finns mötesplatser, meningsfull fritid och en stimulerande tillvaro för människor i alla åldrar. Här finns möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Delaktigt & tryggt
Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och omtanke, där mångfald är en tillgång. Den som är behov av stöd och hjälp bemöts med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

Stolt & modigt
Vi har den bästa utbildningen och en fantastisk omsorg. Vi är tillgängliga och professionella i vårt bemötande liksom i vårt sätt att tillhandahålla service och stöd. Här finns en hållbar tillväxt, miljö och social gemenskap. Ekonomin ger varje år ett överskott i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Ett växande näringsliv
Vi är en attraktiv kommun att verka i som företagare. Vi är tillgängliga, har goda relationer och en effektiv och kvalitativ handläggning.

Attraktiv arbetsgivare
Vi är en utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av tillit och medskapande, fri från diskriminering och kränkande handlingar.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-29 | skapad: 2018-01-09

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Pride!

Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]