Landsbygdsutveckling i strandnära läge 2015

Planen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen från 2007. Planens huvudsyfte är att utreda vilka sjöar i kommunen som kan vara lämpliga för bebyggelse och vilka som inte bör exploateras.

De fastighetsägare som berörs av denna plan bör se den som en möjlighet att utnyttja tidigare svårutnyttjad mark. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ta ställning till om den utvidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte. Om du som fastighetsägare är intresserad av att bygga vid din sjö och den finns angiven som lämplig för LIS är du välkommen att kontakta oss för att söka ett förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Att sjön finns med i LIS-planen innebär inte automatiskt att byggnation kommer att få genomföras, men LIS-planen ger oss möjlighet att utreda strandskyddet vidare  enligt främst ett av särskilda skälen:

  • Att ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

  Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge antagandehandling – PDF (9 MB)

Ta kontakt med Per Ahlgren nedan om du är intresserad av att söka förhandsbesked och/eller strandskyddsdispens.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Landsbygdsutveckling i strandnära läge 2015

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-06-09

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]