Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by. Det finns inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser. Däremot finns krav att det som utvecklingsgruppen och föreningen vill göra ska utvecklingsgruppen ansvara för. Ansökningar mottas fram till 2019-12-31 eller till dess medlen är förbrukade.

Vilka föreningar kan söka?
En lokal utvecklingsgrupp kan vara sockenråd, byalag, samhällsföreningar eller annan typ av intressegrupp. Det finns inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening men däremot ska utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och ha minst två öppna möten per år dit invånare från byn eller orten bjuds in.

Vilka insatser kan fonden användas till?
Fonden kan användas till insatser för lokalt utvecklingsarbete med syfte att stärka den lokala identiteten. Det kan innebära försköning och förbättringar av lokala mötesplatser, ytor, boendemiljöer, evenemang och aktiviteter eller insatser för att bevara och lyfta fram kultur och naturmiljöer, boendemöjligheter, profilering och marknadsföring av den egna bygden med mera. Det kan även avse trygghetssökande insatser, social samverkan och gemenskap.

Hur stort stöd kan vi få?
Ett fondbidrag uppgår till maximalt 500 000 kronor inklusive moms per ort med omkringliggande område. Vid ansökan ska en budget bifogas för de planerade kostnaderna i projektet.

Vilka kriterier ska uppfyllas?
Förslagen ska vara väl förankrade i er bygd eller närområde helst i samarbete med det lokala näringslivet. Finns flera föreningar och intressenter krävs att ni ska samarbetat kring framtagningen av förslag. Det krävs också att de invånarna som inte är representerade i en förening haft möjlighet att ta del av förslagen och kunnat påverka förslaget innan ni gör en ansökan. Ni ska kunna styrka hur ni gjort för att förankra era idéer och förslag till utveckling.

Ansökan måste göras av en förening. Den förening som gör ansökan ska ha minst två öppna möten per år där alla invånare är välkomna. Detta kan vara i anslutning till ett evenemang om det tydligt framgår vart och hur ni bjuder in till information om era idéer och förslag.

Hur gör vi om vi vill bygga något?
Det är viktigt att föreningen undersöker vilka tillstånd och regler som krävs för att kunna genomföra projektet. Det är föreningen som planerar och genomför projektet från start till slut. Det innebär att om det krävs tillstånd från markägare, detaljplaneändring eller byggnadslov ska det göras av föreningen som ansöker. Det är viktigt att planera för framtida skötsel, underhåll och driftskostnader. Driftsfrågor kommer inte att skötas av Nybro kommun men kan skötas av någon annan lokal part.

Ytterligare information finns i:  Riktlinje – Landsbygdsfond – PDF (410 KB)

Ansökan e-postas till  kommun@nybro.se där följande ska finnas med: 

 • om fler föreningar/organisationer står bakom ansökan anges dessa
 • samarbetsparter från lokalt näringsliv
 • föreningens adress och organisationsnummer
 • bank-/plusgiro för utbetalning
 • kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • beskriv vad ni vill göra.
 • redogör specificerat för vilka kostnader ni söker fondmedel för.
 • bifoga er budget
 • övrig projektinformation som Nybro kommun bör känna till:
  till exempel om det krävs fler medfinansiärer för att projektet ska komma igång
 • beskriv hur ni har förankrat förslaget/förslagen till projektet med invånarna och lokalt näringsliv i byn/orten där det ska genomföras
 • ange bedömd projekttid med startdatum och slutdatum
 • vem står för kommande drift och skötsel av det ni vill göra
 • bedömd årlig kostnad för kommande drift och skötsel

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-15 | skapad: 2019-11-12

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Pride!

Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]