Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (FÖP Nybro) sätter den strategiska agendan för Nybro stads fysiska utveckling. Planen berör frågor om bland annat hållbarhet, kulturmiljö, exploatering, mark- och vattenanvändning och det sociala livet i staden. FÖP Nybro är ett underlag för detaljplaner och andra planeringsutredningar och har med sin tydliga medborgardialog en tyngd som strategiskt dokument för kommunen. Planen antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2013.

  Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – PDF-fil (10 MB)

 Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – Blädderbar PDF

  Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktpslan Nybro stad 2013 – PDF-fil (497 kB)

Det går även att titta på utbyggnadsområden och förändringar på en  karta där det är möjligt att klicka på de färgade ytorna och linjerna för att få information om vad som planeras.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-01 | skapad: 2014-11-12
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 1597 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]