Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Farlig verksamhet / Seveso

I Nybro kommun finns verksamheter som omfattas av Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2 kap §4) och/eller Sevesolagstiftningen.

Farlig verksamhet (LSO 2 kap § 4)

I Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 4 §, ställs krav på att de företag som omfattas ska hålla en hög nivå på sitt säkerhetsarbete. Det är länsstyrelsen som bestämmer vilka företag som omfattas av dessa krav, men tillsynen utövas av kommunen (Räddningstjänsten).

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet finns beskrivet vilka objekt som bör omfattas av kraven samt vilka skyldigheter som bör gälla för dessa farliga verksamheter. Kraven i LSO liknar de som även finns i Sevesolagstiftningen.

Syftet med bestämmelsen är bland annat att identifiera vilka olyckor på företaget som den kommunala beredskapen inte klarar av och i sin tur kunna kräva att företaget ordnar en egen utrustning och/eller beredskap för dessa.

Sevesolagstiftningen

De så kallade Sevesodirektiven återfinns i svensk lagstiftning främst, men inte endast, i lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagstiftningen ställer krav på att anläggningar som hanterar stora mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten skall arbeta förebyggande men även med sin förmåga att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten skall även samverka med den kommunala räddningstjänsten. Det är länsstyrelsen som genomför tillsynen och bedömer om dessa krav efterlevs.

För att omfattas av Sevesolagstiftningen tittar man på vilken typ av och vilka mängder av kemikalier som finns inom anläggningen. EU har föreskrivit tydligt definierade gränsmängder.

Det finns två gränsnivåer, den högre nivån ställer strängare krav än den lägre nivån. För att kunna visa anläggningens säkerhetsnivå för myndigheter och allmänhet är anläggningar som omfattas av den högre kravnivån skyldiga att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet mer detaljerat.

I säkerhetsrapporten ska finnas ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor kan förebyggas. Rapporten ska berätta vilka ämnen som företaget hanterar, beskriva verksamhetens omgivning, identifiera och analysera olycksrisker, samt innehålla en intern räddningsplan. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart femte år.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000