Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stärkt samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

Stärkt samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld
Caroline Johansson, kvalitetsstrateg IFF (Individ- och familjeförvaltningen), Daniel Bergström, socialsekreterare vuxenenheten IFO, Linnea Edestedt, socialsekreterare vuxenenheten IFO, Aleksandar Pajevic, socialsekreterare Barn- och familj IFO, Carola Gustlander, enhetschef IFO, Johanna Franzén, verksamhetschef IFO, Jonas Berglund, 1:e socialsekreterare IFO, Christine Rooth Eskilsson, 1:e socialsekreterare IFO.

I Nybro kommun samverkar barn- och vuxenhandläggare i team runt barnfamiljer då det förekommer uppgifter om våld. Arbetssättet har lett till mer samsyn och tryggare insatser – både för barn och våldsutsatta föräldrar. Nu uppmärksammas arbetet nationellt hos SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Våld i nära relation drabbar inte bara de vuxna, utan även barnen. Samtidigt ligger ansvaret för stöd till vuxna och stöd till barn ofta hos olika enheter hos socialförvaltningen.

Individ- och familjeförvaltningen har nu gjort ett omtag och ett stort utvecklingsarbete kring våld i nära relationer. Målet har varit att ta fram ett nytt ramverk för att underlätta för medarbetare från olika enheter att samverka kring barnfamiljer där det förekommer våld. Var och en i familjen, och även familjen som helhet, ska få det stöd och den hjälp de behöver.

– Den stora utmaningen var att få till rutiner som säkerställer att man jobbar med barnets behov av stöd och skydd och det stöd som föräldern kan behöva utifrån detta, samtidigt som man motiverar och möter upp behovet hos föräldern utifrån att hen utövar eller är utsatt för våld, säger Caroline Johansson, kvalitetsstrateg på individ- och familjeförvaltningen.

Det blev också tydligt att kompentens om våld i nära relationer inte bara kunde bäras av en liten grupp. Ärenden med våld fanns i alla socialtjänstens verksamheter och behövde komma in i ordinarie processer och rutiner. Därför satsade förvaltningen på kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom IFO, och framför allt inom enheten för barn och familj. Särskilt fokus har varit barnavårdsutredningar vid uppgifter om våld, samt utbildning i FREDA, Socialstyrelsens metodstöd vid våld i nära relationer.

Ärendeteam för varje familj där våld förekommer

Under 2021 infördes ärendeteam, som utses direkt vid uppgift om våld i en barnfamilj. Teamet består av en barnhandläggare och en vuxenhandläggare, som gemensamt har inledande enskilda samtal med de vuxna i familjen. Barnhandläggaren träffar även barnet/den unge enskilt.

– Om de vuxna inte önskar hjälp för egen del fortsätter barnhandläggaren på egen hand utifrån utredningen av barnets behov, men med ett fortsatt motiveringsarbete att de vuxna även ska ta emot stöd för egen del. Så snart en sådan önskan finns hos de vuxna genomförs vuxenutredningarna parallellt med barnavårdsutredningen, säger Caroline Johansson.

Fram till dess att barnets skydd är säkerställt genomförs alla samtal med de vuxna gemensamt av barnhandläggare och vuxenhandläggare. På så vis ger de vuxnas beskrivningar av våldet och dess konsekvenser samtidigt beskrivningar av barnets utsatthet och föräldrarnas förmåga att möta barnets behov. Förvaltningen har också utvecklat särskilda mallar för dokumentation, och barnhandläggaren ansvarar för handläggning och dokumentation av barnets ärende, och vuxenhandläggaren ansvarar på motsvarande sätt för den vuxnes ärende.

Insatser till familjen samordnas så att de både möter varje individs behov och familjens sammantagna behov. Samtalsinsatser till de vuxna i familjen läggs upp på samma sätt som utredningssamtalen, och syftar till att möta hela individen – både som förälder och som våldsutsatt eller våldsutövare.

Ärendeteamen är dynamiska och ska utgå ifrån behoven hos varje enskild familj.

– Det betyder att medarbetare kan delta i ärendeteam både utifrån roll och kompetens. Den viktigaste med ärendeteamen är att säkerställa att alla inblandade medarbetare får en helhetssyn, så att arbetet gynnar respektive familjemedlem och familjen som helhet, säger Carola Gustlander enhetschef IFO.

Ett exempel på det är när skyddsåtgärder behövs. Då ska i första hand möjligheten och lämpligheten i att våldsutövaren lämnar hemmet utforskas. Först när detta inte bedöms möjligt eller lämpligt, är det barnet och den våldsutsatta föräldern som flyttas.

Nationellt uppmärksammat

Nybro kommuns utvecklingsarbete kring våld i nära relationer är uppmärksammat nationellt av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det finns som ett lärande exempel på deras hemsida. SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.