Projektet ”Bi-drag”


Bi-drag” i Nybro

Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. Syftet är att visa på åtgärder som kan bidra med hållbarhet i stadsnära miljöer.

Mål:

• Uppföra rabatter som är attraktiva för både allmänhet och pollinerande insekter.
• Bidra till ekologisk hållbarhet i urbana lägen.
• Bidra med inspiration till allmänheten.

Program:

• Avyttra mark till fyra rabatter inom Nybro stad, 2014.
• Utforma rabatter, 2014.
• Konstruera holkar/boplatser för vilda solitära bin, tambin och fjärilar, 2014.
• Inventera och artbestämma insekter och blommande växter, 2014-2015.
• Uppföra informationsskyltar, 2014-2015.
• Lämna in rapport samt ge förslag till ytterligare åtgärder, 2014-2015.
• Organisera aktivitetsdagar för skola, äldrevård och allmänhet i fråga om bland annat biprodukter, ”Nybro stadshonung”, historia, information, slunga honung med mera 2015.
• Utforma en matsedel med ”Honungtema” för matbespisningen i skola och äldrevård. Utförs i samverkan med Måltidsservice, 2015.

Initiativtagare till projektet är Stadsmiljöenheten och Naturenheten i samarbete med Nybroortens biodlarförening, Bikungen samt Mark & Service. Projektet klassas som ett lokalt naturvårdsprojekt – LONA-projekt under 2014 – 2015 och får bidrag av länsstyrelsen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Projektet ”Bi-drag”

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-11

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).