Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar

Det har nog inte undgått någon att vi under 2016 hade en mycket torr sommar och många vattendrag och sjöar i hela landet hade vattennivåer under de normala sommarnivåerna. Det var även många som fick problem med att få vattnet att räcka till dricksvatten både till människor och djur. Detta medförde att många blev oroliga och mycket frågor uppstod. Nu har vi samlat ihop frågorna så att ni lätt kan ta reda på svaren.

Tänk på att Vatten är en av våra viktigaste resurser! Även om vi har haft god tillgång till vatten i Nybro kommun, måste vi vara rädda om vattnet för att vi även i framtiden ska ha vatten att dricka och tvätta oss i.

Frågor och svar

Hur påverkar klimatet tillgång till vatten?

Svar: Klimatet är en beskrivning av vädrets genomsnittliga egenskaper under en längre tid. Klimatet kan förändras av många olika orsaker, bland annat genom naturliga företeelser som vulkanutbrott, variationer i jordaxelns riktning m.m. Klimatet kan också förändras av människans påverkan, exempelvis genom utsläpp av partiklar som förändrar hur solens strålar reflekteras, och av gaser som förstärker atmosfärens växthuseffekt.

I vår region påverkas vi genom att det kommer bli högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder och vanligare med extrema vädersituationer som torka, värmeböljor, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar. Tecken på detta kan vi se redan idag, t.ex. torra sommar och dåligt med snö under vintern som orsakar grundvattenbrist och häftiga regn som orsakar översvämningar.

Om ett vattendrag har lågt vatten eller torkat ut, vad gör jag då?

Svar: Om ett vattendrag eller sjö har ett väldigt lågt vattenstånd under sommaren är det mest troligt en naturlig process pga. av en torr period med lite nederbörd. Det finns inget vi ska eller bör göra i sådana fall. Det vi kan tänka på är dock att inte ta upp vatten ur vattendraget eller sjön och det kan vara bra att dokumentera det låga vattenståndet. Maila gärna in en bild med platsbeskrivning, vart fotot är taget och datum till  samhallsbyggnad@nybro.se och märk det med ”låga vattennivåer”. Detta är till hjälp för dokumentation för framtiden och förståelse för våra vattensystem.

Om en kraftverksdamm eller reglerbar damm har lågt vatten, vad gör jag då?

Svar: En kraftverksdamm eller reglerbar damm är en damm som har luckor eller någon form av reglering i utloppet vilket gör att man kan reglera vattennivån i dammen. Många reglerbara dammar i Nybro kommun är mycket små och kan vid brist på vatten som fyller på dammen under torra perioder sänkas kraftigt eller torka ut. Alla reglerbara dammar är det länsstyrelsen som har tillsyn på och misstänker man att dammägaren missköter sin damm kan man vända sig till länsstyrelsen (eller direkt till dammägaren). En reglerbar damm med vattendom har ofta en maxnivå i dammen som de inte får överstiga men ingen minimumnivå de kan sänka dammen till och därför kan dammarnas vattennivå höjas och sänkas ganska mycket under kort tid.

 vattenverksamhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Vad händer med fiskarna och djuren i vattendragen och dammarna när vattnet försvinner?

Svar: Våra vattendrag är kraftigt förändrade och ett naturligt vattendrag skulle antagligen sina under sommaren/torra perioder och det var därför man började bygga dammar i vattendragen, för att behålla vatten. Genom att behålla vattnet i dammar kunde man använda kvarnen under en längre period, än bara under en kort period under våren och hösten. Många naturliga vattendrag har alltså en period med lågvatten och torka och en period med högvatten och översvämningar. Längsmed vattendrag har vi unika områden som är beroende av dessa höjningar och sänkningar i vattennivån som svämskogar och gamla slåttermarker. På vissa ställen i världen t.ex. floden Nilen är höjningen och översvämningen av flodområdena nödvändig för att det skulle finnas liv i en annars torr miljö. Ett naturligt vattendrag ska alltså ha dessa höjningar och sänkningar i vattennivån för att få en mångfald av olika djur och växter. Idag har vi byggt bort dessa höjningar och sänkningar vilket skapar en jämnare vattennivå. Djuren och växterna har naturligtvis försökt att anpassa sig till detta. Många djur och växter kommer antagligen inte att klara sig under torkan men finns det möjlighet för individer att sprida sig från andra ställen så kommer de att återkomma.

Hur vet jag om det är säkert att bada?

Svar: På våra kommunala badplatser tas det prover på vattnet för att avgöra ifall det är säkert att bada. Detta kommer att göras under sommaren v24, 28 och 32. Provet som tas är för att kontrollera halter av E. coli (en bakterie som finns i avföring) i våra badvatten vilka vid för höga värden kan orsaka magsjuka.

Provresultaten kommer att redovisas på sidan  Badplatsen.

Hur bildas grundvatten och övriga frågor om grundvatten kan du hitta hos  SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Frågor om  bevattningsförbud.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vattenbrist ytvatten

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2017-06-09

Vattenvård

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Kalkning

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka 750 ton kalk i Nybro kommun.

  Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk. Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska [...]

  Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar Det har nog inte undgått någon att vi under 2016 hade en mycket torr [...]