Samordnad recipientkontroll i Ljungbyån

Nybro kommun är en stor markägare i Ljungbyåns avrinningsområde och varje månad sker det regelbundna undersökningar av sjöar och vattendrag inom avrinningsområdet för att kontrollera förhållanden och eventuella trender i vattenmiljön. Ljungbyåns avrinningsområde påverkas av diffusa utsläpp från framför allt skogsbruk och lufttransporterade föroreningar samt i den nedre delen även av jordbruksverksamhet. Utöver detta sker en påverkan på Ljungbyån även från bland annat enskilda avlopp, avfallsupplag samt dagvatten från vägar och samhällen.

Grunden för den samordnade recipientkontrollen utgörs av miljöbalkens krav om att den som utövar miljöfarlig verksamhet är skyldig att kontrollera utsläppens inverkan på miljön på egen bekostnad. I Ljungbyån har flera verksamhetsutövare gått samman och upprättat ett gemensamt program för recipientkontrollen för att få en effektivare, billigare och mer överskådlig kontroll. Övervakningsprogrammet har utformats av Länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med Nybro kommun och Kalmar kommun.

Tillgängliga årsrapporter:

  Flerårsrapport Ljungbyån 1988-2018

  Årsrapport Ljungbyån 2019

  Årsrapport Ljungbyån 2018

  Årsrapport Ljungbyån 2017

  Årsrapport Ljungbyån 2016

  Årsrapport Ljungbyån 2015

  Årsrapport Ljungbyån 2014

  Årsrapport Ljungbyån 2013

  Årsrapport Ljungbyån 2012

  Årsrapport Ljungbyån 2011

  Årsrapport Ljungbyån 2010

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-06 | skapad: 2018-04-10

Vattenvård

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Kalkning

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka 750 ton kalk i Nybro kommun.

  Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk. Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska [...]

  Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar Det har nog inte undgått någon att vi under 2016 hade en mycket torr [...]