Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk.

Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska vara badvänlig har kommunen anlagt kanaler och spärrar i maden, som ska få vattnet att stanna upp och gå långsammare. Tanken är att maden ska rena vattnet som kommer uppströms i ån samt det dagvatten som rinner ut i ån och maden. Dagvatten är vattnet som har runnit på våra gator och torg. Det innehåller slam, näringsämnen (fosfor och kväve), metaller, bakterier och andra föroreningar.

Rening

För att reningen ska vara effektiv vill vi få vattnet att gå långsamt, så att de goda mikroorganismerna som små svampar, alger och bakterier får en miljö där de trivs och frodas. Mikroorganismerna bryter ner de bakterierna som kan ge oss sjukdomar och hjälper även till att binda upp näringsämnen och metaller. Det långsamgående vattnet ger även slampartiklar tid att sjunka till botten så att vattnet blir mindre grumligt. Allt detta tillsammans gör att vattnet som passerat igenom maden är både renare och friskare, vilken i sin tur ska ge oss en bra badsjö.

Växt och djurliv

Maden är även en miljö där man kan hitta insekter, groddjur, fiskar och fåglar som letar efter mat, föder upp sina ungar eller söker skydd från rovdjur. De fåglar man kan se i området är t.ex. rörhöna och mindre hackspett. Det finns även flera olika arter växter som trivs här, bland annat tuvull och den rödlistade sumpviolen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Linnéasjömaden

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-03 | skapad: 2016-10-24

Vattenvård

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Kalkning

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka 750 ton kalk i Nybro kommun.

  Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk. Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska [...]

  Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar Det har nog inte undgått någon att vi under 2016 hade en mycket torr [...]