Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv. Här finns flera globalt hotade arter som är knutna till gamla och döda ekar fortfarande kvar. Värdefulla trädmiljöer kan till exempel vara trädklädda betesmarker, alléer, parker och kyrkogårdar. Även i och kring Nybro stad finns ett antal av dessa skyddsvärda jätteträd.

Träden är även viktiga för stadsbilden genom att de förskönar och förstärker vårt välbefinnande. Träd renar luften, de binder stora mängder vatten vid nederbörd och trädens rötter stabiliserar och motverkar erosion. Med förväntade klimatförändringar kommer trädens betydelse även för lokalklimatet att öka genom att de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer. Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten, samtidigt som det skapar mervärden.

Vad gör vi för att skydda träden?

Ädellövträden i staden ska värnas, speciellt de många och stora ekarna. Varje nedtaget ädellövträd ska ersättas med ett nytt, främst genom att unga träd sparas. Kommunen ska vara mycket restriktiv med att tillåta exploatering av områden med grova lövträd, för att skydda arter som är globalt hotade. De mest skyddsvärda träden ska naturminnesmärkas.

För att kompensera ett varmare sommarklimat ska antalet träd och buskar i stadens centrala delar öka. Runt Linnéasjön ska en del barrträd tas bort för att gynna lövträdsarter. Vid nyplantering ska ädellövträd av olika arter användas för att minska risken för att stora trädbestånd skadas i samband med ett förändrat klimat.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Värdefulla träd

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2014-11-13

Naturvård

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).