Riskträd och husnära skog

Torrträd och riskträd

Torkan har slagit hårt mot träden i våra tätorter. I kommunens samhällen finns idag ett stort antal döda och döende träd, främst björk, tall och asp. I vissa fall beror det på sjukdom (alm och ask), men de flesta träden har dött som en direkt följd av vädret.

Akuta riskträd som står nära hus eller vägar åtgärdas då de upptäcks men i närtid kommer en genomgång av riskträd att göras och de som bedöms som farliga eller som står på en olämplig plats kommer att avverkas så snart vi har maskinella resurser att genomföra detta. Arbetet skulle påbörjats tidigare men i och med de kraftiga angreppen av barkborrar har resurserna fått flyttas för att åtgärda dessa. Här ber kommunen invånarna att ha tålamod då det handlar om väldigt stora områden och många träd.

Röjning av husnära skog

Kring husen i Nybro kommun växer mycket skog och många träd står nära fastighetsgränserna. Tidigare har kommunen röjt denna mark med jämna intervall utan särskild urskiljning. Detta leder dock ofta till ökad igenväxning och insatsen blir mer intensiv för varje röjning. Skogen närmast tomterna får ofta extra näring i form av trädgårdsavfall, något som ytterligare gynnar tillväxten.

Under vintern 2019 kommer kommunen att påbörja en genomgång av den husnära (i regel inom 20m från tomtgräns) skogen med syfte att få en mer lättskött och samtidigt tilltalande natur. I praktiken innebär detta att man väljer vilka träd och buskar som ska finnas inom området. I arbetet kommer stormfasta större träd (främst tall och ek) samt bärande och blommande träd och buskar att sparas och då dessa etablerar sig och bildar kronor är förhoppningen att de genom skugga och konkurrens ska bilda lägre, brynartade skogar.

Arbetet kommer att ta flera avverkningssäsonger och först då det påbörjats kan vi få en uppfattning om den totala tidsåtgången.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2019-11-21

Tätortsnatur

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.