Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare, att skydda vårt gemensamma dricksvatten och att få stadens övriga ekosystemtjänster att fungera, till exempel rening av luft, klimatutjämning, dagvattenrening och bullerdämpning.

Fysisk aktivitet och vistelse i gröna miljöer är viktigt för din hälsa. För att utemiljön ska ge dessa positiva effekter måste du uppleva miljöerna som lockande och stimulerande. Variation, tillgång och närhet till gröna miljöer är därför helt avgörande för om du ska utnyttja dem ofta.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2014-11-25

Tätortsnatur

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.