Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den renar luft och vatten, minskar buller och utjämnar häftiga regn. Den är en viktig lekplats för våra barn, ger oss bättre kunskap och förståelse för vår natur och bidrar till den biologiska mångfalden.

I januari 2018 antog kommunfullmäktige en naturmarkspolicy med syfte att  ange inriktningen på skötseln av kommunens naturmark och skapa förutsättningar för förvaltningen att nå uppställda mål. En naturmarkspolicy med långsiktiga mål för skogens brukande är dessutom en viktig och obligatorisk del av kommunens miljöcertifiering av skogsinnehavet. Planeringen av skogens skötsel ska ske med god framförhållning och med en bra dialog med kommuninvånarna. Policyn och riktlinjerna, tillsammans med certifieringsreglerna, styr hur kommunens natur- och skogsskötselplaner utformas.

 Naturmarkspolicy – PDF (2 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2018-06-26

Tätortsnatur

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.