Blankett – Skötsel av husnära träd

Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

Om du önskar att vi ska ta ner ett träd bör Du först kontakta berörda grannar och försäkra Dig om att ni alla har samma önskan. Sedan fyller du i och skickar in blanketten som du hittar under  Mina sidor.

Har du inte möjlighet att själv skriva ut blanketten så ring till Medborgarkontoret 0481-45 000 så får du den hemskickad.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2018-08-16

Tätortsnatur

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.