Barkborrar i kommunens skogar

Orsaken till barkborre-angreppen

Den mycket torra och varma sommaren 2018 gjorde att många träd for mycket illa. Sommaren 2019 har gjort situationen än svårare. Generellt led de flesta träd av vattenbrist under sommaren, något som ledde till att de försvagades och att trädens naturliga metoder att bekämpa angrepp av insekter och svampar helt eller delvis slogs ut. Värst drabbad blev granen i våra trakter.

Granen är mycket vanlig och generellt sett så anses granen vara en produktionsvinnare gentemot andra trädslag på fuktigare, något näringsrika marker medan tall med fördel planterats på de magra, grusiga marker som är vanliga på många håll i Nybro kommun. I vissa fall har man tyvärr planterat gran på mark som inte är optimal för den. Granar som växer på mark som är mycket väldränerad fick det tufft under somrarna 2018-2019 då dessa marker blev hårt drabbade av torka. Bryn mot vägar och hyggen var andra platser där torkan slog extra hårt. Sammantaget ledde detta till att angrepp barkborrar ökade kraftigt.

Om barkborrar i Nybro kommun

Träden angrips av tre skadliga barkborrearter med olika strategier. På stora, vuxna träd är främst åttatandad barkborre och i viss mån större dubbelögad bastborre problematiska. Yngre träd med tunnare bark angrips främst av den sextandade barkborren. På kommunens marker har vi framför allt hittat större angrepp av de två första.

Nybro kommun äger mark kring de flesta av tätorterna i kommunen men också ett par rena skogsfastigheter bl.a. vid Smedjevik. Angrepp av någon av barkborrarna har noterats på de flesta håll med undantag för skogarna kring Gullaskruv och Målerås (enstaka angripna träd finns även här). Störst angrepp och mest död skog finns just nu (senhöst 2019) i norra Örsjö, östra Orrefors, Alsterbro/Bjällingsmåla, norra Kristvallabrunn och kring Nybro stad (inklusive Svartbäcksmåla naturreservat).

Vad gör kommunen och hur ser åtgärderna ut?

Vad som görs vid ett angrepp av barkborrar ser något olika ut beroende på var angreppet finns, hur länge det pågått och hur stort det är.

Generellt åtgärdas (=avverkas) angrepp där flera angripna träd står samlade. På många platser finns angrepp i enstaka träd bland hundratals friska. Riskerna med avverkningen kan bedömas större än faran att lämna det enskilda trädet. Avverkning i tät skog innebär alltid en risk för de träd som står på platsen genom bland annat körskador på rötter och skador från fallande träd på träd intill. Detta kan i sin tur leda till nedsatt livskraft på de träd som lämnas och öka risken för barkborreangrepp. Även risken för stormskador och rötskador ökar på sikt.

Vid äldre angrepp följs Skogsstyrelsens rekommendationer att endast avverka träd där aktiva angrepp påvisas samt en skyddszon kring de angripna träden (träd som ofta hyser barkborrar utan att man kan se tecken än). Träd som är döda sedan tidigare och som nu inte hyser barkborrar lämnas kvar då de dels är viktiga som utvecklings- och boplatser åt de insekter som lever av barkborrar och för den biologiska mångfalden i sin helhet. Då kommunen är en certifierad skogsägare enligt FSC och PEFC ställs även krav på att döda och torra träd som varit döda mer än ett år ska lämnas på platsen om de inte utgör yngelplats för skadeinsekter. Detta gör att det vid avverkning av barkborreangripna träd ofta står ett antal döda, torra träd kvar.

Principskiss över avverkning vid barkborre-angrepp.

I vissa fall har vi frångått denna metod, särskilt i områden där mycket människor motionerar och promenerar. Ett exempel är området mellan Pukeberg och Hagnebo där stora angrepp av åttatandad barkborre under 2018 ledde till större avverkningar. Då många människor rör sig i ett område kan det vara olämpligt att lämna även de äldre döda träden stående då de kan medföra risker för människor. Här valde vi även att inte göra en omfattande skyddszon kring de avverkade träden då de stora angreppen tillsammans med skyddszonen skulle innebära mycket stora avverkningar i populära rekreationsskogar. Så med förhoppningen att angreppen skulle avta valde vi att i stort sett endast avverka de träd där pågående angrepp kunde ses.

I de flesta fall där större angrepp påvisades 2018 och där avverkning gjordes har nya angrepp varit mycket begränsade under 2019. I gengäld har ett stort antal nya angrepp hittats under hösten 2019.

Vad händer nu?

De pågående angreppen kommer att hanteras utifrån gällande skogsbruksplan och med hänsyn till andra gällande dokument, bland annat vår Naturmarkspolicy. Enligt Naturmarkspolicyn sköts kommunens skogar med något olika mål beroende på var de finns och hur de nyttjas.

Skogarna närmast samhällena och i kommunens reservat har uttalade syften att stärka rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. I de fall det rör skogar där kommunen idag har större arealer granskog kan inriktningen på sikt vara att öka andelen andra trädslag; tall och lövträd (främst ek).

Avverkning pågår i skrivande stund och kommer att fortsätta under höst och vinter 2019-2020 tills samtliga områden har gåtts igenom.

Karta över större angrepp av barkborrar, hösten 2019.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2019-11-06

Skog & skogsbruk

  Barkborrar i kommunens skogar

Efter somrarna 2018-2019 har Nybro kommuns skogar angripits av barkborrar. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med denna fråga.