Inventering längs Bäckeboåsen sommaren 2015

Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, men även fuktigare lövträdsrika miljöer. Inventeraren, biologen Niklas Johanssons sammanfattande bedömning är att insektsfaunan i Nybro kommun är helt unik för Nordeuropa. Många av arterna, främst bin och humlor, har stor betydelse för pollinering av växter och är mycket viktiga att bevara.

Av de påträffade arterna räknas omkring 100 arter som rödlistade (hotade). Dessutom påträffades 11 arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.

Foto: Niklas Johansson

Tjockbent pälsblomfluga – aldrig tidigare hittad i Sverige. Foto: Niklas Johansson

Foto: Stefan Björn

Väddsandbi – viktig för pollinering

Här finns rapporterna för vidare läsning:
Inventering av skyddsvärda insekter på sandmarker och torrängar i Nybro kommun 2014  Insektsinventering 2014
Inventering av skyddsvärda insekter längs Bäckeboåsen i Nybro kommun 2015  Insektsinventering 2015

Två av nyfynden för Sverige finns redovisade i Entomologisk Tidskrift nr 4 2015  Johansson, N 2015. Artikel är skriven av Niklas Johansson.

Inventeringarna är genomförda med statliga medel för lokala naturvårdsprojekt – LONA

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rikedom av skyddsvärda insekter

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2016-03-04

Naturvård

  Barkborrar i kommunens skogar

Efter somrarna 2018-2019 har Nybro kommuns skogar angripits av barkborrar. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med denna fråga.

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).