Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet, men även att skapa möjligheter att nyttja naturen på ett uthålligt sätt. För oss i kommunen handlar det framför allt att slå vakt om närnaturen i och kring våra tätorter samt värna alla de nyttigheter naturens ekosystem ger till oss människor.

Kommunen arbetar aktivt med skydd och skötsel av natur, både i våra naturreservat och i förvaltningen av våra parker och skogar. Vi utför även riktade insatser för utsatta arter, som till exempel ekoxen och de vilda bina. I all samhällsplanering försöker vi hitta lösningar så att ekossystemen ska behålla sina funktioner och så att den biologiska mångfalden ska finnas kvar.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Naturvård i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2014-11-13

Naturvård

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).