Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet, men även att skapa möjligheter att nyttja naturen på ett uthålligt sätt. För oss i kommunen handlar det framför allt att slå vakt om närnaturen i och kring våra tätorter samt värna alla de nyttigheter naturens ekosystem ger till oss människor.

Kommunen arbetar aktivt med skydd och skötsel av natur, både i våra naturreservat och i förvaltningen av våra parker och skogar. Vi utför även riktade insatser för utsatta arter, som till exempel ekoxen och de vilda bina. I all samhällsplanering försöker vi hitta lösningar så att ekossystemen ska behålla sina funktioner och så att den biologiska mångfalden ska finnas kvar.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Naturvård i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-11-13
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 1641 - kategori: 125

Naturvård

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).