Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder

Nybro kommun äger jordbruksarealer som idag inte aktivt brukas. Det handlar till störst del om äldre åkermark som inte brukats under en tid, och som nu är bevuxna med vall. Kommunen har även övergripande inventerat ytor som skulle kunna vara lämpliga för bete.

Då det nu råder torka kommer kommunen ge möjlighet för djurhållare att ta del av dessa arealer för bete/foder till sina djur. Kommunen kommer enbart att ge denna möjlighet till djurhållare med egna djur, och inte för vidareförsäljning av foder.

Följande gäller:

  • Personer som har djurhållning ska själva aktivt ange vilka markområde som man önskar nyttja till bete eller foder hos Nybro kommun, kontaktuppgift nedan.
  • Kommunen tilldelar marker enligt närhetsprincip och enligt turordning ”först till kvarn.”
  • För områden som tas i bruk gäller att tillståndet enbart gäller för sommaren och hösten 2018. En skriftlig överenskommelse ska upprättas mellan kommunen och djurhållaren innan djurhållaren får ta marken i anspråk.
  • Ingen kostnad för denna markupplåtelse kommer att tas ut.
  • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står djurhållaren för kostnaden. Djurhållaren står även för eventuella övriga kostnader.
  • Kommunen garanterar inte markens beskaffenhet och eventuella risker som ett nyttjande kan medföra, tex stenar i åkermark.

Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder görs genom att mejla till Olof Persson, samhällsbyggnad.  olof.persson@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-07 | skapad: 2018-07-06
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6371 - kategori: 193

Naturen i Nybro kommun

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]