Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Varje kommun har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Kommunerna har därför möjligheter att söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. LONA-projekt kan ske i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag.eller en markägare..

Är du/ni intresserade av att starta ett LONA-projekt så ta kontakt med någon av kommunens kontaktpersoner. Ansökningstiden för bidrag för 2019 går ut 1 december 2018.

Pågående projekt just nu i Nybro kommun är:

Bimångfald vid Nybro golfbana i Gårdsryd (kommunen i samarbete med Nybro Golfklubb)

Natur- och friluftslivsanpassad skogsbruksplan (kommunen)

Ökad tillgänglighet kring Linnéasjön (kommunen)

Natur- och friluftslivsprogram (kommunen)

Naturguidning i närnaturen (kommunen)

Inventering av mossor, lavar och svampar (kommunen)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2014-11-13

Naturvård

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).