Kalkning av sjöar börjar på lördag 16 mars

På lördag den 16:e mars inleds vårens kalkningen av Nybro kommuns sjöar med helikopter, om vädret tillåter. Kalkningen utförs för att upprätthålla de biologiska värdena i sjöar och vattendrag i respektive avrinningsområde som påverkas av det sura nedfallet. Det sura nedfallet har nästan helt upphört från luften, men ligger lagrat i marken och lakar fortfarande ur vid t ex skogsåtgärder/avverkningar och tillförs våra vattendrag. Det minskande sura nedfallet gör att den totala kalkmängden som sprids successivt minskar från år till år.

Följande sjöar kalkas i vår:

Alsteråns avrinningsområde: Boasjö, Stensjön, Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen

Hagbyån: Örsjö göl,

Snärjebäcken: Stensjön

Halltorpsån: Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl

Lyckebyån: Skärsjön

 

Vid frågor kontakta Per Ahlgren, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kalkning av sjöar börjar på lördag 16 mars

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-03-11

Naturvård

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).