Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I Flixborough, Storbritannien miste 28 personer livet vid en cyklohexanläcka med explosion och brand som följd. I Seveso, Italien, blev ett område obeboeligt i flera år efter ett dioxinutsläpp, 600 personer evakuerades och 2 000 fick behandlas mot förgiftning. För att förhindra och begränsa liknande olyckor har Europaparlamentet antagit särskilda direktiv. Gällande lagstiftning är från 1999, tillsammans med lag om ändring från 2015.

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av Sevesolagen (Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå. Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Sevesoverksamheter. Kommunen ska via sin hemsida informera allmänheten om alla verksamheter i kommunen som omfattas av Sevesolagen.

  Bergtäkt Brånahult – Information till allmänheten – Sevesotäkt – PDF (217 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2017-01-17

Miljö, hälsa & livsmedel

  Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Kalmar tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion [...]

  Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår [...]

  Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I [...]

  Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

 Hälsoskydd

Här hittar du all information om: Hälsoskydd (kategori).

 Livsmedel

Här hittar du all information om: Livsmedel (kategori).

 Miljöskydd

Här hittar du all information om: Miljöskydd (kategori).