Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas!

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Inom vattenskyddsområden kan det vara förbjudet eller krävas tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inrätta en sådan anläggning.

Det är viktigt att anmälan/ansökan görs i god tid innan värmepumpen anläggs. Anmälan/ansökan skickas till Miljö- och byggnämnden, Nybro kommun, 382 80 Nybro.

Till anmälan ska det bifogas en situationsplan som visar byggnader, fastighetsgränser, värmepumpens placering (borrhål eller kollektorslang), närliggande dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar (inom 100 meter).

Mer information om värmepumpar

 SGU – Vägledning för att borra brunn

 Brunnsarkivet

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Värmepumpar

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-11-04

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]