Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Riksdagen har som utgångspunkt att myndigheters verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige i Nybro kommun har fattat beslut om taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2016-11-28. Taxan grundar sig på en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och bygger på bedömningar av risker och resursåtgång. Taxan ger en koppling mellan den miljö-/hälsorisk som finns med en verksamhet och den tid som behövs för tillsyn av verksamheten.

Många verksamheter betalar en fast årlig avgift för tillsynen. Verksamheter har olika tillsynsintervall beroende på tillsynsbehovet. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen. Avgiften är ändå årlig för att jämna ut kostnaden. Mycket små verksamheter betalar i stället avgift per timme efter genomförd tillsyn.

Modell

Riskbedömning

Varje verksamhet tilldelas en grundavgiftsklass beroende av verksamhet och storlek. Grundavgiften baseras på verksamhetens klassning enligt miljöbalken samt hur stor miljörisk verksamheten utgör.

Därefter görs en riskbedömning där verksamheten kan få tilläggspoäng vilket ökar tillsynstiden. I riskbedömningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens lokalisering, om det finns risk för historisk förorening i marken, kemikalieanvändning med mera.

Efter riskbedömningen tilldelas verksamheten en fast avgift som gäller under minst ett år.

Vid tillsynsbesök görs sedan en erfarenhetsbedömning som kan påverka tillsynsavgiften.

Erfarenhetsbedömning

Erfarenhetsbedömning görs vid eller efter tillsynsbesök av verksamheten. Då görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker genom sin egenkontroll. I resursbedömningen tas även hänsyn till tillsynshistorik och om företaget har vidtagit åtgärder som påpekats vid tidigare besök.

  Broschyr – Vad betalar jag för – Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn från SKL – PDF-fil (559 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-11-17

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]