PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga för människor och djur. PCB kan ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemet. 1972 förbjöds tillverkningen av PCB. PCB användes framförallt i mjukfogar, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer till lysrörsarmaturer. Mer information om PCB finns på  Naturvårdsverkets webbplats.

Inventering av PCB

Fastigheter byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska PCB-inventeras. Vid inventeringen ska det undersökas om det finns PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Resultatet från inventeringen ska rapporteras till miljö- och byggnämnden senast den 30 juni 2008. Om din fastighet ännu inte inventerats, gör det snarast.

Kravet på inventering gäller inte för en- och tvåbostadshus eller lantbruksfastigheter.

När inventeringen är utförd ska resultatet rapporteras till Miljö- och byggnämnden, Nybro kommun, 382 80 Nybro. Även om PCB inte hittas ska resultatet rapporteras. Analyssvar ska bifogas.

Sanering av PCB

Om en byggnad har fogmassa eller golvmassa med en PCB-halt på mer än 500 ppm (500 mg/kg) måste byggnaden saneras.

Sanering ska göras senast vid följande tidpunkter:

  • Byggnader (andra än industribyggnader) uppförda eller renoverade 1956-69 30 juni 2014
  • Byggnader (andra än industribyggnader) uppförda eller renoverade 1970-73 30 juni 2016
  • Industribyggnader 30 juni 2016
  • Om fog- eller golvmassa finns inomhus 30 juni 2016

Minst tre veckor innan saneringen påbörjas ska det anmälas skriftligen till miljö- och byggnämnden.

Mer information om inventering och sanering av PCB

 Naturvårdsverket

 PCB-information från Miljökonsultgruppen i Stockholm

Alla våra blanketter och e-tjänster hittar du under ” Mina sidor”..

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-11-03

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]