Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren är i regel ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Ägaren ska känna till vilka regler som gäller för sin cistern. Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Saneringskostnaderna är stora. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Nyinstallation av cistern

Samhällsbyggnad ska skriftligen informeras i god tid innan du nyinstallerar en cistern utomhus (1-10 kubikmeter), cistern i mark eller om du avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Installation och reparation av din cistern

Vid installation av en cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat företag. Installationskontroll av farmartankar (cisterner utomhus utan någon fast installation) görs i regel hos tillverkaren i samband med tillverkningskontrollen. En revisionskontroll ska utföras vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rör eller slangledningar har ändrats.

Återkommande kontroll

Cisterner ska genomgå en första kontroll samt därefter återkommande kontroller med det intervall som anges i nedanstående tabell.

Nedan anges vilket besiktningsintervall som gäller för olika typer av cisterner.

K-cistern utomhus  – 12 års intervall
S-cistern utomhus – 6 års intervall
K-cistern inomhus – 12 års intervall
S-cistern inomhus – 6 års intervall
K-cistern i mark (underjordisk) – 12 års intervall
S-cistern mark (underjordisk) – 6 års intervall
K-cistern inom vattenskydds område utan invallning – 6 års intervall
S-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning – 3 års intervall

En K-cistern är en cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd.

En S-cistern är en cistern inklusive rörledningar som har ett mindre gott korrosionsskydd.

Det finns S-cisterner som har ett skydd mot korrosion genom en offeranod eller invändig behandling. Dessa har samma besiktningsintervall som K-cisterner.

Efter besiktningen skriver kontrollanten en kontrollrapport över besiktningen. En kopia av kontrollrapport ska skickas till Samhällsbyggnad om cisternen finns i mark eller inom ett vattenskyddsområde. Observera att även inomhuscisterner som inte kan inspekteras runt om eller vars rörledning är förlagd i golv eller mark betraktas som en markförlagd cistern. Brukaren/ägaren av cisternen ansvarar för att besiktningsprotokollet skickas till Samhällsbyggnad.

Särskilda bestämmelser finns för cisterner som ligger inom vattenskyddsområde. Om du är osäker på om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde kan Samhällsbyggnad hjälpa dig med mer information. Alla nya cisterner inom vattenskyddsområde ska invallas. Befintliga cisterner som inte är invallade ska besiktigas oftare, vilket innebär att det på sikt är lönsammare att valla in sin cistern.

Ackrediterade företag för kontroll

De företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner kan man hitta på  SWEDAC:s webbplats.

Eftersom det kan vara lång väntetid, beställ besiktning i god tid.

Viktigt att tänka på!

Cisternen ska vara placerad på ett stadigt, jämnt och tätt underlag. Den ska lätt kunna inspekteras runt om. Den ska vara skyddad mot yttre påverkan så som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller såväl cisterner som tillhörande ledningar. Det skall finnas överfyllnadsskydd och möjlighet att mäta vätskenivån på ett tillförlitligt sätt. Samhällsbyggnad rekommenderar att rörledningar i golv undviks och att ny rördragning sker ovan golv för att ett eventuellt läckage ska upptäckas.

Cistern som tas ur bruk

Cistern som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort helt. Är det svårt att avlägsna cisternen bör den fyllas med till exempel sand för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör tas bort så att inte cisternen kan fyllas på av misstag. Cistern som tagits ur bruk och som är placerad i mark eller som är belägen inom vattenskyddsområde anmäls till Samhällsbyggnad.

Miljö- och byggnämnden uppgifter angående cisterner

Miljö- och byggnämnden har enligt miljöbalken ett allmänt tillsynsansvar som i princip kan beröra alla slags cisterner, i frågor som gäller miljö eller hälsoskydd. Samhällsbyggnad har också i uppgift att hantera de särskilda reglerna i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). miljö- och byggnämnden kan i sin tillsyn enligt miljöbalken i varje enskilt fall ställa de krav på försiktighetsmått, till exempel genom ett föreläggande, som med hänsyn till miljöbalkens regler är motiverade och skäliga. miljö- och byggnämnden kan ge närmare upplysning om vad som gäller för din cistern.

För vissa cisterner finns specialregler där miljö- och byggnämnden inte har tillsynsansvar. Sådana cisterner är i första hand följande:

  • Behållare som används för transport av farligt gods. När det gäller transport på väg eller i terräng omfattas de av ADR-föreskrifterna, där polisen är tillsynsmyndighet.
  • Cisterner för brandfarliga varor som omfattas av före detta Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS), där räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.
  • Cisterner som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckkärl. Dessa gäller också öppna cisterner med farligt innehåll. Arbetsmiljöinspektionen är tillsynsmyndighet.
  • Verksamhet med cisterner som berörs av sevesolagstiftningen, där normalt Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet (kommunen kan dock ha viss tillsyn).

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2007 ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser mot Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter:

  • 1 000 kronor, för översträdelse av 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten.
  • 3 000 kronor, för överträdelse av 8 kap 1-4 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (MFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra installations eller revisionskontroll.
  • 2 000 kronor, för överträdelse av 8 kap 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervaller.

Bygglov

Ibland krävs även bygglov eller bygganmälan för cisterner. Tag därför kontakt med kommunens byggnadsinspektör för att veta vad som gäller för just din cistern.

Mobila cisterner

Särskilda regler gäller för mobila cisterner (ADR – transport av farligt gods på väg). Mer information om vad som gäller för mobila cisterner kan man läsa på  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbplats.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Oljecisterner

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-01 | skapad: 2014-11-17

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]