Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två  miljömål:

Miljömål Begränsad klimatpåverkan  Begränsad klimatpåverkan  05-RGB-250px  Skyddande ozonskikt

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Flera av de köldmedier som idag används är så kallade fluorerade växthusgaser (f-gaser). När f-gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten. Många f-gaser är väldigt starka växthusgaser, så även små mängder utsläpp har stor negativ påverkan på klimatet. För att minimera läckage av f-gaser finns särskilda regler för anläggningar som innehåller dessa gaser. Som operatör till en köldmedieanläggning är du ansvarig för att reglerna följs.

Nya regler

Från 1 januari 2017 börjar den svenska förordningen SFS 2016:1128 om fluorerade växthusgaser att gälla.
Gränsen för kravet på årsrapportering ändras från 10 kg till 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Nytt är också att kravet på rapportering även gäller mobila utrustningar som omfattas av läckagekontroll.
Gränsen för när en operatör ska underrätta tillsynsmyndigheten före en installation eller konvertering av en stationär kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ändras från 10 kg till 14 ton CO2e.
Vilka fler nya regler som gäller kan du läsa i förordningen (se länk nedan).

Certifiering

Läckagekontroller, installation, konvertering, service, underhåll, skrotning m.m. av utrustning innehållande f-gaser får endast utföras av certifierade personer och företag. Certifieringar utförs av företaget INCERT. På  www.incert.se kan du kontrollera om din kylentreprenör är certifierad.

Läckagekontroll

Köldmedieutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet.

Mängd koldioxidekvivalenter                                      Kontrollintervall

5 ton eller mer                                                                1 gång per 12 månader

50 ton eller mer                                                              1 gång per 6 månader

500 ton eller mer                                                            1 gång per 3 månader

Om ett läckagevarningssystem är installerat får intervallet mellan läckagesökningarna förlängas till det dubbla.

När en läcka har reparerats ska utrustningen kontrolleras av certifierad kylentreprenör inom en månad efter reparationen.

Årlig rapportering

Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2e i en stationär anläggning, i en anläggning i ett fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll. Årsrapporten ska vara inlämnad till miljö- och byggnämnden senast 31 mars efterföljande år.

Rapporten ska innehålla:

  1. Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret
  2. Information om utrustning som skrotats under kalenderåret
  3. De uppgifter som anges i artikel 6.1 i Förordningen 517/2014 om fluorerade växthusgaser (se länk nedan)
  4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
  5. Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
  6. En förteckning över utrustningen

Nyinstallation eller konvertering av aggregat

I god tid innan nyinstallation eller konvertering av köldmedieutrustning innehållande 14 ton CO2e eller mer ska miljö- och byggnämnden informeras. Blankett för detta finns i blankettarkivet (se nedan). I samband med installation, konvertering eller annan åtgärd ska en läckagekontroll utföras.

Skrotning av aggregat

När utrustning skrotas ska miljö- och byggnämnden informeras senast i samband med den årliga rapporteringen året efter.

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten lämnas in för sent eller om miljö- och byggnämnden inte informeras i samband med nyinstallation/konvertering är miljö- och byggnämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift. Fler överträdelser som ger miljösanktionsavgift är bland annat om man inte följer föreskrivna krav på läckagekontroll eller inte utför läckagekontroll i samband med nyinstallation eller konvertering. Läs mer om vilka överträdelser som ger miljösanktionsavgift i förordningen om miljösanktionsavgifter (se länk nedan).

Undantag från krav på läckagekontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten och som innehåller mindre än 10 ton CO2e fluorerade växthusgaser behöver inte läckagekontrolleras.

Förbud av köldmedier

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på kyl-och frysutrustning med fyllnadsmängd på över 40 ton CO2e med köldmedium som har en GWP-faktor högre än 2500. Man bör därför redan nu undvika nyinstallation med sådana köldmedier. Förbudet gäller inte brandsläckningsutrustning, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22, R123 och R141b) i utrustning med mer än 3 kg köldmedium. I utrustning med mindre än 3 kg får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC.

Det är förbjudet att använda CFC (till exempel R11 och R12) i befintlig köldmedieutrustning. Undantag gäller för enhetsaggregat med högst 900 gram CFC och som var i bruk 1 januari 2005. Utrustningen kan användas till den tjänat ut om den fortsätter att vara i bruk på samma plats.

OBS! Informationen på denna sida är översiktlig och beskriver inte regelverket i detalj. Som operatör är du skyldig att skaffa dig de kunskaper om aktuella regler som krävs.

Länkar till lagstiftning

 Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om köldmedier

 www.alltomfgas.se

 www.naturvardsverket.se

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Köldmedier

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-10

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]