Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som kommer från en ansluten vattentoalett om det inte renats mer än med slamavskiljare. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Att anlägga avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp på sin fastighet krävs ett tillstånd från miljö- och byggnämnden, där en bedömning kommer att göras utifrån de förutsättningar som råder på plats. Därför börjar alltid ett avloppsärende med att Samhällsbyggnad gör ett besök på den aktuella fastigheten.

Avgifter

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige. Enligt 2020 års taxa är prövningsavgiften för handläggning av nya avloppsanläggningar 4 800 kronor, om den anläggs av en ME-diplomerad entreprenör, det vill säga att man är diplomerad av Maskinentreprenörerna eller annan av Samhällsbyggnad godkänd entreprenör, och 5 760 kronor om den anläggs av en icke diplomerad entreprenör. Mer information om prövningsavgifter finns att läsa i pdf-filen med ansökningsblanketten.

Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta miljö- och byggnämnden tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten får man betala för handläggningen av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarliga miljöskador eller hälsorisk kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud mot att använda den.

 Lista på entreprenörer som är diplomerade av Maskinentreprenörerna

Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på  Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Enskilt avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-01 | skapad: 2014-10-29

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]