Biltvätt

Bilens tvättvatten - Barnens badvatten dekal

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen hamnar i våra känsliga sjöar och vattendrag.

Tillsammans måste vi skydda våra sjöar och vattendrag i kommunen för att ha ett rent vatten som vi kan använda för att framställa dricksvatten av och för att bada och fiska i. Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön, till exempel oljerester, metaller, lösningsmedel och näringsämnen.

Det bästa är om du åker till en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet. Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från biltvätt i dagvattennätet och därmed i vattendragen.

Biltvättar i Nybro

I Nybro finns det i dagsläget fem tvätthallar öppna för företag och allmänheten med avancerad rening av tvättvatten som klarar vissa riktvärden för utsläpp.

  • AB Nybro Miniservice (Statoil), Lilla gatan 1
  • Liljas Personbilar AB, Jutarnas väg 5
  • Miljötvätten i Nybro AB, Sågaregatan 16
  • Norra Vägens Bilservice AB, Norra vägen 13
  • Finnvedens Lastvagnar AB, Madesjövägen 15

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Biltvätt

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-11-25

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]