Allmänna hänsynsregler i miljöbalken

De ”allmänna hänsynsreglerna” (2 kapitlet miljöbalken) är den grund som miljöbalken vilar på. Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö.

Hänsynsreglerna i korthet

Hänsynsreglerna listas här i korthet och är en sammanfattning av 2 kapitlet i  miljöbalken.

Bevisbördan

Det är alltid ditt ansvar att visa att du följer miljöbalkens regler. Myndigheten kontrollerar vad du gör och motbevisar inget. Du ska på deras begäran kunna visa att du följer reglerna.

Kunskapskravet

Du ska ha den kunskap som krävs om hur din verksamhet eller åtgärd kan riskera att påverka miljön och människors hälsa samt kunskap om hur du kan förhindra detta.

Försiktighetsprincipen

Så snart det finns risk för negativ påverkan ska du vidta lämpliga åtgärder och andra försiktighetsmått, för att skydda människors hälsa och miljön. Detta gäller utan att myndigheten behöver ställa några krav.

Bästa möjliga teknik

I yrkesmässiga verksamheter ska bästa möjliga teknik användas för att skydda människors hälsa och miljön.

Produktvalsprincipen

Du ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande gäller varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.

Hushållningsprincipen

Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Val av plats

Välj plats eller lokal där minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ett bygglov prövar bara byggnadens lämplighet till platsen samt att lokaliseringen är tillåtlig enligt gällande detaljplan (om det finns en sådan). Verksamhetens val av plats enligt miljöbalken prövas särskilt.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Allmänna hänsynsregler i miljöbalken

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-16 | skapad: 2014-11-25

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]