Stenbro vid Bäckeström

Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan.

Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår miljö följs upp ur fysikaliskt, kemiskt och biologiskt avseende. Det är till största delen den mänskliga påverkan på vår miljö som man vill följa upp genom den miljöövervakning som bedrivs. Miljöövervakningen syftar bland annat till att kunna ge svar på om genomförda åtgärder för att skydda miljön ger de resultat vi hoppas på och om vi når olika miljökvalitetsnormer (punkt 1 nedan) och miljökvalitetsmål (punkt 2 nedan) eller inte.

Miljöövervakning sker främst på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. Som exempel på miljöövervakning på lokal nivå kan nämnas recipientkontroll Ljungbyån, recipientkontroll Alsterån samt provtagning av till exempel kvävedioxid, bensen och partiklar (PM 10 = miljökvalitetsnorm) på utomhusluft.

  1. Miljökvalitetsnorm – Miljökvalitetsnormer är ett ganska nytt styrmedel i svensk miljörätt. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde men kan även beskrivas i ord. Miljökvalitetsnormer meddelas främst av regeringen men kan även delegeras till Naturvårdsverket när det gäller normer som är än följd av EU-medlemskapet. En miljökvalitetsnorm ska fastställas utifrån vetenskaplig kunskap och skall alltid endast grundas på kunskap om vad människan och naturen tål.
  2. Miljökvalitetsmål – Syftar på de av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen, till exempel frisk luft och levande sjöar och vattendrag.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-11-27

Miljö, hälsa & livsmedel

  Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Kalmar tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion [...]

  Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår [...]

  Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I [...]

  Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

 Hälsoskydd

Här hittar du all information om: Hälsoskydd (kategori).

 Livsmedel

Här hittar du all information om: Livsmedel (kategori).

 Miljöskydd

Här hittar du all information om: Miljöskydd (kategori).