Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att konsumenten inte blir lurad (redlighet).

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs måste ha ett system för livsmedelssäkerhet/egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska beskriva alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs i din anläggning för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Beroende av din verksamhetstyp och storlek ska du utforma egenkontrollen på grundförutsättningar, faroanalys eller HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter).

Grundförutsättningarna, det vill säga god hygien- och produktionspraxis (GHP) är grunden för all livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner. I grundförutsättningarna ingår rutiner för allmänna hygieniska förhållanden, bland annat utbildning, personalhygien, vatten, skadedjursbekämpning, rengöring, utformning och underhåll av lokaler och utrustning, temperaturer, mottagning och avfall. Rutinerna för respektive grundförutsättning är beroende av typen av verksamhet och dess storlek. Beskrivningen bör ske i rutinen av hur verksamheten fungerar utifrån grundförutsättningen, vem som är ansvarig för att utföra den, hur man åtgärdar eventuella fel samt utföra en anpassad dokumentation.

Faroanalysen är ett hjälpmedel som gör det möjligt för dig att förebygga eller ta bort faror innan din kund blir drabbad.

Med utgångspunkt från recept och/eller flödesscheman över tillverkningsprocesserna talar faroanalysen om var och vilka faror som finns. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror.

Du har kontroll över många faror genom att grundförutsättningarna (GHP), det vill säga hygienrutinerna, följs.

En HACCP-plan talar om hur resterande faror kan hållas i styr.

Faroanalysen är en del av HACCP, som är ett arbetssätt för att i produktionen ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror som är ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Till hjälp att bygga upp ett system för egenkontroll kan finnas branschvisa riktlinjer för god hygien- och produktionspraxis. Kontakta din branschorganisation för mer information.

Dokumentationen från egenkontrollen ska finnas tillgänglig vid miljö- och byggnämnden kontroller.

Punkter som nämnden kontrollerar vid inspektionen och rapporterar till livsmedelsverket

  Checklista – Egenkontroll livsmedel – PDF-fil (231 kB)

  Bedömningsgrunder till checklista – Egenkontroll livsmedel – PDF-fil (208 kB)

Tips och information för egenkontroll

  Att göra ett egenkontrollprogram för livsmedel – PDF-fil (161 kB)

  Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras – PDF-fil (215 kB)

  Checklista – Livsmedelslokaler – PDF-fil (165 kB)

Branchorganisationer

Kontakta gärna din branschorganisation om du vill ha mer information om hur egenkontrollen kan se ut i din bransch!

 Visita – Svensk besöksnäring

 Svensk Servicehandel

 Sveriges Bagare och Konditorer

 Kött och Charkföretagen

 Sveriges kommuner och landsting

 Branschriktlinje, Livsmedelsverket

  Visitas branschriktlinjer för restauranger – PDF-fil (3 MB)

  Säker mat i servicehandeln – PDF-fil (3 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Egenkontroll för livsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-30

Livsmedel

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos miljö- och byggnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Miljö- och byggverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]