Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll

Registreringsavgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen på en timmes arbete. I dagsläget innebär det en avgift på 1071 kronor. Timtaxan räknas upp med konsumentprisindex, KPI.

Årlig kontrollavgift

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljö- och byggnämnden, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.

Avgiften är 1071 kronor per kontrolltimme år 2017. I kontrolltiden ingår inläsning inför kontrollen, kontroll av verksamheten (inspektion, revision, provtagning och analys), upprättande av kontrollrapport, bedömning av analysresultat, samt registerhållning. Timtaxan räknas upp årligen med konsumentprisindex, KPI.

Kontrollavgiften är en fast timavgift och varierar med det antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid. Kontrolltiden bestäms dels av riskerna med hanteringen och dels av resultat från tidigare kontroller.

Om en verksamhet inte får några avvikelser vid kontroller kan kontrolltiden bli halverad. Vid upprepade allvarliga brister kan kontrolltiden och därmed avgiften ökas.

Här finns ett informationsmaterial om modellen för riskklassning och beräkning av kontrollavgifterna samt blanketten för underlag för riskklassningen. Kontakta oss om du vill ha mer information.

  Modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för livsmedel – PDF-fil (215 kB)

Beslut om taxan togs på kommunfullmäktige den 16 december 2013.

Avgift för extra kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxan. Timdebitering används även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Du kan överklaga våra beslut om avgifter

Våra beslut kan överklagas senast tre veckor efter att du har fått beslutet. Då måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:
1.Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
2.Vilken ändring du vill ha av beslutet.
3.Varför du vill att vi ska ändra beslutet.

Skicka överklagandet till oss på adress Miljö- och byggnämnden, Nybro kommun, 382 80 Nybro eller via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se. Du kan också lämna in det på vår besöksadress Dunderbergsgatan 2.

Om vi inte ser några skäl till att ändra beslutet på det sätt som du begärt, sänder vi överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning..

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Avgifter och riskklassning för livsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-30

Livsmedel

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos miljö- och byggnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Miljö- och byggverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]