Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Riksdagen har som utgångspunkt att myndigheters verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige i Nybro kommun har fattat beslut om taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2016-11-28. Taxan grundar sig på en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och bygger på bedömningar av risker och resursåtgång. Taxan ger en koppling mellan den miljö-/hälsorisk som finns med en verksamhet och den tid som behövs för tillsyn av verksamheten.

Många verksamheter betalar en fast årlig avgift för tillsynen. Verksamheter har olika tillsynsintervall beroende på tillsynsbehovet. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen. Avgiften är ändå årlig för att jämna ut kostnaden. Mycket små verksamheter betalar i stället avgift per timme efter genomförd tillsyn.

Modell

Riskbedömning

Varje verksamhet tilldelas en grundavgiftsklass beroende av verksamhet och storlek. Grundavgiften baseras på verksamhetens klassning enligt miljöbalken samt hur stor miljörisk verksamheten utgör.

Därefter görs en riskbedömning där verksamheten kan få tilläggspoäng vilket ökar tillsynstiden. I riskbedömningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens lokalisering, om det finns risk för historisk förorening i marken, kemikalieanvändning med mera.

Efter riskbedömningen tilldelas verksamheten en fast avgift som gäller under minst ett år.

Vid tillsynsbesök görs sedan en erfarenhetsbedömning som kan påverka tillsynsavgiften.

Erfarenhetsbedömning

Erfarenhetsbedömning görs vid eller efter tillsynsbesök av verksamheten. Då görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker genom sin egenkontroll. I resursbedömningen tas även hänsyn till tillsynshistorik och om företaget har vidtagit åtgärder som påpekats vid tidigare besök.

  Broschyr – Vad betalar jag för – Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn från SKL – PDF-fil (559 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-01 | skapad: 2014-11-17

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]