Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare klagar på att fåglarna väsnas och att det blir fågelträck på trottoarer, parkbänkar, lekplatser och balkonger.

Fåglarna är en självklar del av naturen och människor som bor i hus med trädgårdar och på landsbygden kan man säga har tagit sig in på deras livsområden.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt förorenade parkbänkar och balkonger. Som enskild person kan man därför uppleva fåglarna som störande även om problemet inte bedöms vara en olägenhet.

Mer information

 Störande fåglar i tätorter – Broschyr – PDF-fil (278 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-11-27

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]