Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en mätning. Fastighetsägare till hyreshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha rutiner för radon, vilket regleras genom miljöbalken. Även förskolor, skolor och andra allmänna lokaler har krav på att veta om det finns förhöjda radonvärden i deras lokaler. Även småhusägare bör för sin egenskull göra en mätning.

Mätning

Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde på radongashalten på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) luft. En radonmätning i hemmet görs lättast genom att man placerar ut två ”spårfilmsdosor” i de rum man vistas mest i, vanligen sovrummet och vardagsrummet. Mätningen ska pågå minst i två månader mellan oktober och april. Det går att göra korttidsmätningar under  7-12 dagar, men de är inte helt tillförlitliga. Samhällsbyggnad har avtal med Radea, som erbjuder rabatterade mätningar till Nybro kommuns invånare.

Radonmätning beställs här via  Radea.

Priset för en långtidsmätning med två puckar är 290 kronor inklusive moms.

Priset för en korttidsmätning med en puck är 249 kronor inklusive moms.

Åtgärder mot för höga radonhalter

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ luft i inomhusluften bör du sanera huset. För att kunna välja den bästa åtgärden, tekniskt och ekonomiskt, måste man ta reda på varifrån och hur radonet kommer in i rumsluften. De vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus är att täta sprickor i huset, att se över ventilationssystemet eller att installera en radonsug. Som regel anlitas en konsult för ta fram ett förslag för att sanera radonet.

Bidrag för radonsanering

 Information om bidrag för radonsanering (Boverket)

Mer information om radon

 Folkhälsomyndigheten

 Boverket

 Strålsäkerhetsmyndigheten

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Radon

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-29

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]