Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Men du kan naturligtvis välja det du tycker är mest lämpligt.

Om du vill veta kvaliteten på ditt brunnsvatten, kan du skicka ett vattenprov för analys. Nybro kommun har avtal med Eurofins och proverna skickas från kommunhuset till Lidköping för analys. Provflaskor för vattenprovtagning hämtas på Medborgarkontoret. Vattenproverna ska tas efter klockan 09.00 och lämnas in på Medborgarkontoret samma dag, tisdagar före klockan 14.00.

Sista dag för att lämna in vattenprover 2018 är den 18 december.
Första dag för att lämna in vattenprover för 2019 är den 8 januari.

Har du barn under 2 år eller är gravid, betalar Nybro kommun ett prov som avser Mikrobiologiskt + Kemiskt analys. (Radonanalys ingår inte).

Som brunnsägare kan du välja mellan att lämna ditt vattenprov genom kommunen, eller genom ett laboratorium. Anlita certifierade vattenlaboratorier, deras analyssvar uppfyller kraven.

Underhåll din brunn

För att säkra kvaliteten på sitt brunnsvatten är det viktigt att underhålla sin brunn. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med, bland annat, bakterier kan rinna ned i brunnen och förorena dricksvattnet.

 Livsmedelsverket har informationsansvar för enskilda dricksvattenanläggningar.

Analyspaket och kostnader

Det kan finnas lokala problem med vattenkvaliteten som inte ingår i grundanalyspaketen. Till exempel kan bergsborrade brunnar innehålla höga halter av uran, radon eller arsenik. Dessa analyser går att beställa utöver den mikrobiologiska eller kemiska analysen. Vill du analysera ditt vatten för en annan parameter som inte framgår nedan, kontakta Samhällsbyggnad för mer information. Eller kontakta  Eurofins direkt och säg att du vill veta vad just den analysen kostar om du tar provet via Nybro kommun.

Analyskostnader

Mikrobiologiskt med kommunrabatt – 238 kronor
Kemiskt med kommunrabatt – 375 kronor
Radon med kommunrabatt – 120 kronor
Mikrobiologiskt + Kemiskt med kommunrabatt – 613 kronor

Frågor och svar

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?

Svar: Som fastighetsägare med egen brunn har man ett eget ansvar för sin vattenförsörjning, alltså kommunen har inget ansvar för om din brunn sinar eller har dålig vattenkvalitén. Du bör därför själv hålla koll på vattennivåerna, för att kunna förutsäga om brunnen håller på att sina och åtgärder behövs. Har man låga nivåer i sin brunn bör man kanske undersöka andra alternativ t.ex. om man ska borra en ny brunn. Vattenkvalitén bör kontrolleras med regelbundna provtagningar. Man bör även underhålla sin brunn så att man inte får inläckage av ytvatten eller stora slamsamlingar i botten på brunnen, vilket kan förändra kvalitén på vattnet. Du har även ett eget ansvar att dina djur får tillgång till vatten.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på? Svar: Att fylla på en sinad brunn är en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Vi rekommenderar att i stället borra efter en ny brunn.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga? Svar: Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten? Svar: Kontakta din kommun/VA-bolag för att se hur utbyggnadsplanerna ser ut just där du bor.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten? Svar: Vänd dig till VA- bolaget för att höra vart du kan köpa dricksvatten.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht? Svar: Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta. Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Mer information om enskild dricksvattenbrunn

 Sveriges geologiska undersökning, SGU

 Livsmedelsverket

  Dricksvatten till små barn – För dig med egen brunn – PDF (603 kB)

  Provtagningsanvisningar för brunnsvatten – PDF (661 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Öppettider för: Enskild dricksvattenbrunn

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 965 - kategori: 131

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]