Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan lokalen tas i bruk och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Anmälan gäller helt nya lokaler, tillbyggnad, eller när man planerar att ändra användningen på redan befintliga lokaler.

Anmälan ska vara skriftlig och blanketten hittar du längre ner på sidan.

Det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Om man inte gjort anmälan innan lokalen tagits i bruk får man betala en miljösanktionsavgift. Tänk även på att när man inrättar en ny lokal eller ändrar en befintlig lokal kan det krävas en bygganmälan eller bygglov.

Lokaler med anmälningsplikt

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Samtliga skolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter.
  • Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten ska anmälas till Samhällsbyggnad.

Är du osäker på om din lokal omfattas av regelverket, ta alltid kontakt med miljö- och byggnämnden för en diskussion.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Anmälningspliktiga lokaler

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-30

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]