Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller yttre miljön. Det innebär till exempel att se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt som kan påverka hälsan negativt. Det handlar också om att undvika att smitta sprids i skolor och förskolor och hygienlokaler.

Vilka verksamheter ska ha hälsoskyddstillsyn?

Arbetet med hälsoskydd regleras framför allt i miljöbalken (1998:808). I förordningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats med stöd av miljöbalken finns detaljerade regler om hälsoskydd och tillsyn. Bland annat står det att kommunerna ska ha tillsyn över:

  • Skolor och förskolor
  • Fotvård, tatuerare, piercing och akupunktur
  • Bassängbad
  • Övriga hygienlokaler som frisersalong, massage, sjukgymnastik, hudvård
  • Bostäder
  • Vårdlokaler
  • Samlingslokaler
  • Hotell, vandrarhem och liknande
  • Idrottsanläggningar, strandbad, camping

Samhällsbyggnad arbetar både med planerad tillsyn och handläggning i samband med klagomål.

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter

  Vattenskyddsområden – PDF (242 kB)

God hälsa och miljö

Miljö- och byggnämnden har tagit fram en serie broschyrer för olika verksamheters påverkan på människors hälsa och på miljön.

  Broschyr – God hälsa och miljö – Frisersalonger – PDF (395 kB)

  Broschyr – God hälsa och miljö – Kosmetiska och hygieniska produkter – PDF-fil (335 kB)

  Broschyr – God hälsa och miljö – Skönhetssalonger – PDF (457 kB)

  Broschyr – God hälsa och miljö – Flerbostadshus – PDF-fil (249 kB)

  Broschyr – God hälsa och miljö – Idrottsanläggningar – PDF (1 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Allmänt om hälsoskydd

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-11-05

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]