Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

Miljö- och byggnämnden arbetar med tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Vi har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Miljötillsynens och hälsoskyddsarbetets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön, arbeta för att användning av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas, att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras. Miljö- och byggnämnden ska genom miljötillsyn verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen på sikt uppfylls.

Miljö- och byggnämnden arbetar även för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Relaterat: Webbsida för: Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2014-11-13

Miljö, hälsa & livsmedel

  Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Kalmar tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion [...]

  Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår [...]

  Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I [...]

  Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

 Hälsoskydd

Här hittar du all information om: Hälsoskydd (kategori).

 Livsmedel

Här hittar du all information om: Livsmedel (kategori).

 Miljöskydd

Här hittar du all information om: Miljöskydd (kategori).